Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

De flesta behöver minst två läkemedel

Publicerat 2020-12-09

Hypertoni är vanligt och den enskilt viktigaste riskfaktorn som går att åtgärda. Att behandla högt blodtryck är ett effektivt sätt att minska risken för framtida sjukdom och död.

– Underskatta inte värdet av att sänka blodtrycket. Det har stor betydelse för hälsan, säger Thomas Kahan.

Thomas Kahan. Foto: Kari Kohvakka

Thomas Kahan. Foto: Kari Kohvakka

Riktlinjerna för hypertonibehandling i Kloka listan har med åren gjorts ännu tydligare för att ligga i linje med både de amerikanska och europeiska riktlinjerna. Det menar Thomas Kahan, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Danderyds sjukhus.

– Det handlar framför allt om att i de allra flesta fall direkt börja med två preparat för att nå ner till målblodtrycket, säger Thomas Kahan.

Genom att börja med två läkemedel ökar chansen att nå målblodtrycket snabbare. Det i sin tur minskar sjuklighet och risk för död, både på kort och lång sikt.

– Beroende på patientens riskprofil och andra sjukdomar så rekommenderar vi i första hand ACE-hämmare eller ARB, i kombination med tiazid eller kalciumblockerare, säger Thomas Kahan, som är medlem Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjuk­domar.

Harmoniserade nivåer

Han är också den enda svensk som suttit med i den internationella arbetsgruppen som tog fram de europeiska behandlingsriktlinjerna 2018.

Blodtrycksnivåerna har harmoniserats i olika internationella riktlinjer, precis som i Kloka listan. I dag gäller ingen övre åldersgräns och även de över 85 år bör ofta erbjudas behandling om den är väl tolererad.

– Man ska erbjuda behandling när vinsten med behandling är större än risken. Redan från ett övertryck om 110 mmHg så ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer med stigande värden. Studier talar tydligt för att det finns en vinst att behandla ett blodtryck på 140/90 mmHg eller högre.

Studier ger ny kunskap

Numera gäller lägre målblodtryck för personer upp till 65 år. Här är målet 120–129/70–79 mmHg. För de som är över 65 år rekommenderas på 130–139/70–79 mmHg.

– Vi har ny kunskap från stora studier, vilket gör att vi ska sträva lägre än tidigare riktlinjer angav. Men det finns fortfarande en okunskap eller osäkerhet hos många kollegor kring de nya lägre målvärdena, menar Thomas Kahan.

Nytt och enhetligt över riktlinjerna är också att man kan ha samma mål för blodtrycket i stort, oavsett om och vilken sorts samsjuklighet patienten har.

De europeiska riktlinjerna har utökats med information om blodtryck som mäts utanför sjukvården, till exempel hemma eller 24-timmars blodtrycksmätning. Även Kloka listan innehåller information om detta.

Bra komplement

– Det är bra att patienten mäter själv och håller koll på sitt blodtryck. Mätningar av patienten i hemmet är ett bra komplement, under förutsättning att sjukvården informerar om hur man ska mäta på ett korrekt sätt.

Följsamheten inom Region Stockholm till Kloka listan och de läkemedel som rekommenderas är god och har varit god under lång tid, enligt ­Thomas Kahan. Även de Kloka råden, som bland annat tar upp att trycket ska mätas regelbundet och att man ska sträva efter ett mål, följs och ­målen uppnås i större utsträckning.

– Hypertoni är den enskilt viktigaste riskfaktorn som man kan åtgärda. Studierna visar att det ger en stor effekt att behandla hypertoni för att minska risken för framtid sjukdom och förtida död. Det har stor betydelse för hälsan så bortse inte från värdet att sänka blodtrycket, avslutar Thomas Kahan.

Fakta om hypertoni

Definitionen av hypertoni är ≥140/90 mmHg när blodtrycket är mätt i sjukvården. Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention och är väldokumenterat upp över 85 års ålder. En välfungerande blodtryckssänkande behandling ska inte sättas ut på grund av hög ålder.

Behandlingsmål, under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤65 år 120–129/70–79 mmHg
>65 år 130–139/70–79 mmHg

De flesta patienter med hypertoni behöver sättas in på kombinationsbehandling med två läkemedel redan från början.

Källa: Kloka listan

Fredrik Hed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad