Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vårdcentralen som lyckas bäst

Ingela Granberg, Tulin Deniz och Majid Ohadian. Foto: Anna Molander

Ingela Granberg, Tulin Deniz och Majid Ohadian. Foto: Anna Molander

Publicerat 2020-12-10

Vårdcentralen Solnas hjärta har högst andel patienter med ett mottagningsblodtryck på <140/90 mmHg i regionen. Många vägar in till vården är en viktig förklaring till vårdcentralens framgångsrika hypertonisjukvård.

Vårdcentralen Solnas hjärta är en privat vårdcentral som finns mitt i Solna centrum. Vårdcentralen har cirka 8 000 listade patienter där många är äldre. Enligt Primärvårdskvalitet har 969 patienter diagnosen hypertoni registrerad hos vårdcentralen någon gång under de senaste fem åren, vilket ger en prevalens i hela listade populationen (alla åldrar) på 12 procent.

En kvalitetsrapport från Primärvårdskvalitet i september visar att Solnas hjärta ligger högst i hela Region Stockholm på måttet Andel patienter med ett mottagningsblodtryck registrerat de senaste 18 månaderna på <140/90 mmHg. De har ett värde på 62 procent som är betydligt högre än region­snittet, vilket i september 2020 var 47 procent.

För att hitta förklaringen till personalens framgångsrika arbete med hypertoni får vi gå några år tillbaka i tiden. Ett kvalitetsarbete som gjordes 2016–2017 visade att den detekterade prevalensen hypertoni var lägre än förväntat i populationen.

Hög tillgänglighet

Förbättringsarbetet lyfte upp styrkor och svagheter. Vårdcentralen satsade bland annat på hög tillgänglighet och många vägar in: man införde till exempel frekvent blodtryckstagning i samband med läkar- och sjuksköterskebesök och patienterna kan lätt själva boka besök för blodtrycksmätning. Vårdcentralen deltar även i Solna centrums hälsodagar.

Fakta om hypertoniker vid Solnas hjärta

Grafiken visar fakta om patienter med hypertoni vid vårdcentralen Solnas hjärta.

Fakta om hypertoniker vid Solnas hjärtaGrafiken visar fakta om patienter med hypertonivid vårdcentralen Solnas hjärta.
Cirkeldiagram med samtidiga diagnoser

En sjuksköterska från mottagningen stod under hösten en fredagseftermiddag klockan 13–17 i ­centrumet och erbjöd gratis blodtryckstagning.

– Hon hade fullt upp hela tiden, säger sjuk­sköterskan Majid Ohadian.

Läkemedelslista

Distriktsläkaren Ingela Granberg har arbetat på Solnas hjärta sedan 2017. Hon berättar att de inte har något aktuellt pågående förbättringsarbete om hypertoni, men att hon gjorde ett kvalitetsarbete om hypertoni på sin föregående vårdcentral. Ingela Granberg har tagit med sig delar av det arbetssättet till Solna. Hon berättar att all personal är medveten om att patienternas blodtryck är en viktig faktor att beakta för prevention av framtida hjärt-kärlkomplikationer.

Ingela Granberg tar blodtryck opportunistiskt som rutin på de flesta patienterna. Hon använder oftast manuell auskultatorisk manschett och avrundar aldrig. Annars är det vanligt att avrunda till jämna fem-tal, i synnerhet till 140 mmHg.

Riskfaktorer hos hypertonipatienter vid Solnas hjärta

Jobbar strukturerat

Majid Ohadian berättar att personalen jobbar ihop strukturerat som ett team utan att ha en specifik blodtrycksmottagning.

– Det är så lätt att arbeta tillsammans. Vi släpper inte taget! Låt oss säga att doktorn uppmäter ett förhöjt blodtryck. Då bokas uppföljande upprepade sjuksköterskebesök in för nya mätningar av tryck, vikt, längd och dessutom hålls ett levnads­vanesamtal som är 15–30 minuter långt, säger Majid Ohadian.

Vid fortsatt förhöjt tryck bokas patienterna återbesök till läkaren för medicininsättning alternativt medicinjustering. Personalen delar också ut tryckt information till patienterna.

Verksamhetschefen Tulin Deniz har en administrativ roll och delegerar de medicinska besluten till den medicinskt ansvarige läkaren tillsammans med kollegorna. Beslutsvägarna är korta och det finns stor öppenhet för att jobba med förbättringsprojekt, såväl i det stora som det lilla.

Hur sker då den mer långsiktiga uppföljningen på Solnas hjärta? Patienterna kallas inte utan motiveras att själva ta ansvaret att höra av sig för en bokad tid när recepten behöver förnyas.

– De hör själva av sig i stor utsträckning när det är dags för årskontroll, säger Ingela Granberg.

Många patienter har blodtrycksmätare hemma för hemblodtrycksmätning och de har möjlighet att stämma av med apparater på mottagningen. Varje vecka utförs ett par 24-timmars blodtrycksmätningar på mottagningen.

Ingen särskild fortbildningsinsats har genomförts för blodtryck, men en gång i veckan träffas läkarna för kollegial dialog där allehanda problem dryftas. Ingela Granberg har ibland med sig data från Medrave på medicinska utfall. I samband med att hon planerar arbetet inför strukturerade levnadsvanesamtal och årskontroller med sjuksköterska har hon nu gjort en intressant upptäckt:

– Vi är sämre på att följa upp lipider än på att sköta patienternas blodtryck. Bara det att vi har uppmärksammat det gör att vi kommer bli bättre på att behandla. Det kan ju tänkas att det kommer ingå i något av kommande förbättringsarbete.

Fördjupad kurs

Ett par i personalen har nyligen gått den fördjupade kursen i förbättringskunskap som erbjudits via Kvalitetsregistercentrum och de har under det här året arbetat systematiskt med att förbättra äldremottagningen. Många av de patienterna har hypertoni.

– Vi har sett till att alla äldre är listade på en specifik doktor för högre kontinuitet. Vi har också fokuserat på läkemedelsgenomgångar och patientmottagandet på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Patienterna erbjuds till exempel att fylla i Phase 20 som bas för diskussion vid besöket, säger Ingela Granberg.

Sara Hallander

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad