Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estradiol

Information

Denna sammanfattande information om estradiol kommer från Fass Novo Nordisk och Fass Bayer (persistens och bioackumulation), Fass Bayer (toxicitet) och risken från rapporten Goodpoint.

Persistens. Estradiol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Estradiol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Estradiol har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Kommentar om Fass miljöinformation

Nedan finns miljöinformation om estradiol från olika företag. De olika läkemedelsföretagen dokumenterar miljöeffekter för sina läkemedel med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar informationen men har inte till uppgift samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation Novo Nordisk

Fass miljöinformation för Activelle (estradiol, noretisteron) från Novo Nordisk (hämtad 2020-11-16).

"17β-estradiol is metabolized during human metabolism into the major transformation products estrone, estriol, estrone sulfate and estrone glucoronide. Se vidare Fass-informationen."

Fara

Persistens: "Activated sludge test according to OECD guideline no. 302A has shown that 17β-estradiol is inherently biodegradable under aerobic conditions in activated sludge. 17β-estradiol is thus slowly degraded in the environment. In a 100 days simulation study of 17β-estradiol (OECD Test Method no. 308), an aerobic mineralisation (marine) of 61±1% respectively 62±3% mineralisation (freswater) was found. Thus, 17β-estradiol is found to be biodegradable in both marine and fresh water. In addition, an activated sludge tests (OECD 302) show that 17β-estradiol is inherently biodegradable under aerobic conditions. Therefore, 17β-estradiol and its metabolites are assessed not to fulfil the criteria of persistence in the aquatic environment."

Bioackumulation: "Several measured BCFs are available for 17β-estradiol – all well below the cut-off value of 500. Therefore, 17β-estradiol is assessed not to have a high potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast fisk. "The lowest no observed effect concentration for 17β-estradiol is a 35–50 d NOEC of 0.5 ng/L for the trout (Onchorhynchus mykiss)."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 2,75 vilket ger risken medelhög.

Fass miljöinformation Bayer

Fass miljöinformation för estradiol, Angemin (drospirenon, estradiol) från Bayer (hämtad 2020-11-16).

Fara

Persistens: "Ready degradability: not readily biodegradable, but significant mineralization. Estradiol was studied for aerobic biodegradability in water in three different CO2 evolution tests. In one test, biodegradation was studied according to OECD method 301B (7). Estradiol was introduced into the test system at concentrations of 10 mg/L. In two other tests, the degradation was studied according to FDA TAD method 3.11(8)(9). In the latter, two concentrations (1 and 10 mg/L) were tested. In all assays, estradiol was degraded to more than 60 % after 28 days. However, degradation proceeded too slowly to formally classify the compound as being readily biodegradable."

Bioackumulation: "Since log POW was 4.0 but the BCF was 109 (86 normalized on 6 % fat), the trigger of a BCF of 500 was not exceeded. Therefore, the substance was considered to have a low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (medaka Oryzias latipes) NOEC fertilitet (F0), 59 dagar = 0,0029 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 12,4 vilket ger risken hög.

Fass miljöinformation Pfizer

Fass miljöinformation för Oestring (estradiol) från Pfizer (hämtad 2020-11-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av estradiol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Utredningsrapport för Zoely

Utredningsrapport för estradiol, Zoely (nomegestrol, estradiol) från 2011, procedure No. EMEA/H/C/001213.

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "The results of the bioconcentration studies in fish indicate that bioconcentration is not a significant environmental concern for these species. In most of the non-fish species a similar conclusion can be reached based on relatively low BCFs. The results from the studies in zebra mussels are interesting, but seem to indicate that E2 (estradiol, red. anm.) is taken up by these organisms and stored in an inactive form. There is less data available concerning the effect of E2 on sediment organisms. However, based on analogy to EE2 (etinylestradiol, red. anm.), a much more potent estrogen, it is not expected to have significant effects on sediment species."

Kronisk toxicitet: Man redovisar inte data för 3 trofinivåer men det tolkas som att det finns utifrån använd AF 10. Fisk "the lowest NOEC (2.6 ng/L)."

Risk

"In conclusion, based on the above results, NOMAC (nomegestrol, red. anm.)-E2 does not appear to present a specific risk to the aquatic environment. However, given the hormonal activity of both components, nomegestrol acetate and estradiol, a warning has been included in the relevant section of the product SmPC and in the package leaflet as follows: Zoely tablets no longer required should not be disposed via wastewater or the municipal drainage system. The hormonal active compounds in the tablet may have harmful effects if reaching the aquatic environment. Return them to a pharmacy or dispose them in another safe way according to local requirements. These measures will help to protect the environment.”

Rapport Goodpoint

Estradiol är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl. Estradiol bidrar till östrogenhalter i miljön tillsammans med exempelvis etinylestradiol och kroppseget östrogen. Se vidare etinylestradiol.

Estradiol finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Estradiol bryts ned lättare än etinylestradiol i kroppen, i avloppsreningsverk och i miljön samt är mindre potent i fisk. En oral dos estradiol på 1,5 mg ger en exkreerad dos i urin av endast 100 mikrogram. Sannolikt är därför miljörisken lägre med estradiol trots den ofta högre doseringen.

Kloka listan

Estradiol rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av estradiol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön..

Konkreta förslag för estradiol

  • Estradiol rekommenderas i Kloka listan.
  • Individuell anpassning av preventivmedel såväl som läkemedel för behandling av klimakteriebesvär och symtomgivande vaginal atrofi är viktigt för att optimera behandlingen och undvika biverkningar.
  • Vid lokal applicering av plåster med estradiol (Estradot, rekommenderas i Kloka listan) mot klimakteriebesvär är den mängd läkemedel som tillförs en individ avsevärt lägre än den dos som krävs för att ge motsvarande effekt med estradioltabletter.
  • Säkerställ att ni inom den egna verksamheten kasserar överblivet läkemedel samt brukade plåster och vaginalinlägg på ett korrekt sätt. Kassation av läkemedel.
  • Informera patienten om vikten av att kassera överblivet läkemedel samt brukade plåster och vaginalinlägg på ett korrekt sätt. Beställ patientfoldern ”Skydda miljön släng rätt”.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-11-16] Finns Fass-info från Novo Nordisk, Bayer och Pfizer. Finns utredningsrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-01-22 till 2020-11-16. [2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Bayer 2011. [Siv Martini 2016-03-23] (ATC-kod L02AA02) = polyestradiolsulfat ska räknas med då den omvandlas i kroppen till estradiol [Siv Martini 2015-12-01] Lägg till mer info om miljöpåverkan på fisk. G03AB har filtrerats bort.(Innehåller inte östradiol)