Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estradiol

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Se nedan

Information

Estradiol är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl. Estradiol bidrar till östrogenhalter i miljön tillsammans med exempelvis etinylestradiol och kroppseget östrogen. Se vidare etinylestradiol.

Estradiol finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021.

Estradiol bryts ned lättare än etinylestradiol i kroppen, i reningsverk och i miljön samt är mindre potent i fisk. En oral dos estradiol på 1,5 mg ger en exkreerad dos i urin av endast 100 mikrogram. Sannolikt är därför miljörisken lägre med estradiol trots den ofta högre doseringen.

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Förslag på hur man kan minska utsläppen av estradiol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön..

Konkreta förslag för estradiol

  • Estradiol rekommenderas i Kloka listan.
  • Individuell anpassning av preventivmedel såväl som läkemedel för behandling av klimakteriebesvär och symtomgivande vaginal atrofi är viktigt för att optimera behandlingen och undvika biverkningar.
  • Vid lokal applicering av plåster med estradiol (Estradot, rekommenderas i Kloka listan) mot klimakteriebesvär är den mängd läkemedel som tillförs en individ avsevärt lägre än den dos som krävs för att ge motsvarande effekt med estradioltabletter.
  • Säkerställ att ni inom den egna verksamheten kasserar överblivet läkemedel samt brukade plåster och vaginalinlägg på ett korrekt sätt. Kassation av läkemedel.
  • Informera patienten om vikten av att kassera överblivet läkemedel samt brukade plåster och vaginalinlägg på ett korrekt sätt. Beställ patientfoldern ”Skydda miljön släng rätt”.

Riskbedömningen medelhög, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Länk ändrad till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Bayer 2011. [Siv Martini 2016-03-23] (ATC-kod L02AA02) = polyestradiolsulfat ska räknas med då den omvandlas i kroppen till estradiol [Siv Martini 2015-12-01] Lägg till mer info om miljöpåverkan på fisk. G03AB har filtrerats bort.(Innehåller inte östradiol)