Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etinylestradiol

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Se nedan

Information

Etinylestradiol är med på EU:s lista över substanser vars halter i ytvatten bedömts viktiga att bevaka i medlemsländerna av miljöskäl. Beräknade halter i svenska vattendrag är i vissa fall tillräckligt höga för att kunna påverka fortplantning och könsutveckling hos fisk.

Etinylestradiol finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 0,32 nanog/L, och uppmätta halter i renat avloppsvatten.

Miljörisken för etinylestradiol bedöms som högre än för estradiol. Jämfört med estradiol bryts etinylestradiol ned betydligt sämre i kroppen, i reningsverk samt i miljön, och etinylestradiol är också mer potent i fisk.

Är rekommenderad i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Vid användning av kombinationspreparat med östrogen och gestagen måste även hänsyn tas till den gestagena komponenten. Särskilt levonogestrel utpekas som ett läkemedel med förhöjd miljörisk. Miljöriskbedömning är alltså aktuell både för den gestagena och den östrogena komponenten.

Sammantaget bedöms levonorgestrel + etinylöstradiol samt etonogestrel + etinylöstradiol utgöra högst miljörisk, drospirenon + etinylöstradiol lägre risk (baserat på gestagen-komponenten) och nomegestrol och östradiol lägst risk (baserat primärt på gestagenkomponenten men även östrogenkomponenten).

Förslag på hur man kan minska utsläppen av etinylestradiol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för etinylestradiol

 • Etinylestradiol (kombinerade preventivmedel) rekommenderas i Kloka listan.
 • Individuell anpassning av preventivmedel är viktigt för att optimera behandlingen och undvika biverkningar.
  • Säkerställ att ni inom den egna verksamheten kasserar överblivet läkemedel samt brukade p-ringar och plåster på ett korrekt sätt. Kassation av läkemedel.
 • Informera patienten om vikten av att kassera överblivet läkemedel samt brukade p-ringar och plåster på ett korrekt sätt. Beställ patientfoldern ”Skydda miljön släng rätt”.

Riskbedömningen hög, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011 och substansens toxicitet.

Referenser

 1. Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/840 av den 5 juni 2018.
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Parrott JL, Blunt BR. Life-cycle exposure of fathead minnows (Pimephales promelas) to an ethinylestradiol concentration below 1 ng/L reduces egg fertilization success and demasculinizes males. Environ Toxicol. 2005;20:131-41.
 4. D.G.J Larsson, M Adolfsson-Erici, J Parkkonen, M Pettersson, A.H Berg, P.-E Olsson et al. Ethinyloestradiol — an undesired fish contraceptive? Aquatic Toxicology 1999; 45 (2-3): 91-97.
 5. Kidd KA, Blanchfield PJ, Mills KH, Palace VP, Evans RE, Lazorchak JM et al. Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:8897-901.
 6. Zeilinger J, Steger-Hartmann T, Maser E, Goller S, Vonk R, Länge R. Effects of synthetic gestagens on fish reproduction. Environ Toxicol Chem. 2009;28:2663-70.
 7. Friel PN, Hinchcliffe C, Wright JV. Hormone replacement with estradiol: conventional oral doses result in excessive exposure to estrone. Altern Med Rev. 2005;10:36-41.
 8. Runnalls TJ, Beresford N, Kugathas S, Margiotta-Casaluci L, Scholze M, Scott AP et al. From single chemicals to mixtures--reproductive effects of levonorgestrel and ethinylestradiol on the fathead minnow. Aquat Toxicol. 2015;169:152-67.
 9. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
 10. Stockholms läns landsting. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för SLL:s miljöprogram 2017–2021.
 11. Fass.se för vårdpersonal
 12. Stockholms läns landsting. Kloka listan.
 13. Stockholm County Council. The Wise List 2015.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-01-22

[2020-01-21 Helena Ramström] Ändrat länk till Kloka listan 2020. [Helena Ramström 2019-05-09] Tagit bort försäljningsdata, gammal, + tillhörande referens. [Siv Martini 2018-01-05] Denna mening i Joakims gestagendokumnet är inte infört, bla pga referensen inte kan kommas åt av mig. "Samtidigt metaboliseras en liten andel av noretisteronet till etinylöstradiol, vilket är ett östrogent läkemedel med hög miljörisk. En dagsdos om 10,000 mikrogram noretisteron ger ungefär 50 mikrogram etinylöstradiol, vilket är något mer etinylöstradiol än vad dagens kombinations-p-piller innehåller. Detta bidrar till en tvåfaldig risk med högdoserade noretisteron-preparat." [Helena Ramström 2017-04-25] Arkivinfo finns Bayer 2011.