Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etinylestradiol

Sammanfattning

För denna sammanfattande information kommer information om bioackumulation från Fass Bayer, persistens och toxicitet från Fass MSD och risken från rapporten från Goodpoint.

Persistens. Etinylestradiol bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Etinylestradiol har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Etinylestradiol har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Se utredningen från Goodpoint nedan.

 

Förslag på hur man kan minska utsläppen av etinylestradiol

Detaljerad information

Etinylestradiol och estradiol

Miljörisken för etinylestradiol bedöms som högre än för estradiol. Jämfört med estradiol bryts etinylestradiol ned betydligt sämre i kroppen, i reningsverk samt i miljön, och etinylestradiol är också mer potent i fisk (Friel et al, 2005).

Kommentar om Fass miljöinformation

Etinylestradiol har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation från Bayer

Fass miljöinformation för Neovletta 28 (etinylestradiol, levonorgestrel) från Bayer (hämtad 2021-08-16).

Fara

Persistens: "In the total water/sediment systems the DT50 of [14C] ethinylestradiol was 24, 36, and 28 days for the 2 systems. [...] Due to the results of the water-sediment study with a total system half-life of < 32d, the use of the phrase “ethinylestradiol is degraded in the environment” is justified."

Bioackumulation: "Since log Pow was 4,2 and BCF was 371–634 (617–1035 normalized on 6% fat), the trigger of a BCF of 500 was exceeded. Therefore, the substance was considered to have a "high potential for bioaccumulation"."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (zebrafish Danio rerio) NOEC 0,0003 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 14,3, vilket ger risken hög.

Fass miljöinformation från MSD

Fass miljöinformation för Desolett 28 (desogestrel, etinylestradiol) från MSD (hämtad 2021-08-16).

Fara

Persistens: "DT50 (total system) = 46 to 75 days (OECD 308). [...] Ethinylestradiol has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase “Ethinylestradiol is slowly degraded in the environment” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow value for ethinylestradiol to range from 3.67 to 4.15. [...] Lipid normalized kinetic BCF = 248 to 264. Since log Kow < 4 and BCF < 500, ethinylestradiol has low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk "(Pimephales promelas) NOEC 301d (increased vitellogenin and lack of sexual differentiation F1 males) = 1 ng/L."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 4,1 vilket ger risken medelhög.

Fass miljöinformation från Janssen

Fass miljöinformation för Evra (etinylestradiol, norelgestromin) från Janssen (hämtad 2021-08-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Dow = 3,67. "Since log Dow < 4, ethinylestradiol has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av etinylestradiol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Tillverkaren Janssen har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

EU:s vattenlagstiftning

Etinylestradiol har tidigare övervakats inom ramen för EU:s vattenlagstiftning. Nu finns tillräckligt med data för att bedöma om etinylestradiol ska föreslås som ett prioriterat ämne när EU-kommissionen nästa gång föreslår ett reviderat så kallat prioämnesdirektiv.

Havs- och vattenmyndigheten

Etinylestradiol finns med som ett särskilt förorenande ämne (SFÄ) i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25.

Rapport Goodpoint

Beräknade halter i svenska vattendrag är i vissa fall tillräckligt höga för att kunna påverka fortplantning och könsutveckling hos fisk.

Etinylestradiol finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021 grundat på lägsta effektnivå, LOEC = 0,32 nanog/L, och uppmätta halter i renat avloppsvatten.

Kloka listan

Etinylestradiol är rekommenderad i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Vid användning av kombinationspreparat med östrogen och gestagen måste även hänsyn tas till den gestagena komponenten. Särskilt levonogestrel utpekas som ett läkemedel med förhöjd miljörisk. Miljöriskbedömning är alltså aktuell både för den gestagena och den östrogena komponenten.

Sammantaget bedöms levonorgestrel + etinylöstradiol samt etonogestrel + etinylöstradiol utgöra högst miljörisk, drospirenon + etinylöstradiol lägre risk (baserat på gestagen-komponenten) och nomegestrol och östradiol lägst risk (baserat primärt på gestagenkomponenten men även östrogenkomponenten).

Förslag på hur man kan minska utsläppen av etinylestradiol

Konkreta förslag på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av de miljöbelastande läkemedlen på förteckningen har tagits fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön.

Konkreta förslag för etinylestradiol

 • Etinylestradiol (kombinerade preventivmedel) rekommenderas i Kloka listan.
 • Individuell anpassning av preventivmedel är viktigt för att optimera behandlingen och undvika biverkningar.
 • Säkerställ att ni inom den egna verksamheten kasserar överblivet läkemedel samt brukade p-ringar och plåster på ett korrekt sätt. Kassation av läkemedel.
 • Informera patienten om vikten av att kassera överblivet läkemedel samt brukade p-ringar och plåster på ett korrekt sätt. Beställ patientfoldern ”Skydda miljön släng rätt”.

Referenser

 1. Fass för vårdpersonal.
 2. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
 3. Parrott JL, Blunt BR. Life-cycle exposure of fathead minnows (Pimephales promelas) to an ethinylestradiol concentration below 1 ng/L reduces egg fertilization success and demasculinizes males. Environ Toxicol. 2005;20:131-41.
 4. D.G.J Larsson, M Adolfsson-Erici, J Parkkonen, M Pettersson, A.H Berg, P.-E Olsson et al. Ethinyloestradiol — an undesired fish contraceptive? Aquatic Toxicology 1999; 45 (2-3): 91-97.
 5. Kidd KA, Blanchfield PJ, Mills KH, Palace VP, Evans RE, Lazorchak JM et al. Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:8897-901.
 6. Zeilinger J, Steger-Hartmann T, Maser E, Goller S, Vonk R, Länge R. Effects of synthetic gestagens on fish reproduction. Environ Toxicol Chem. 2009;28:2663-70.
 7. Friel PN, Hinchcliffe C, Wright JV. Hormone replacement with estradiol: conventional oral doses result in excessive exposure to estrone. Altern Med Rev. 2005;10:36-41.
 8. Runnalls TJ, Beresford N, Kugathas S, Margiotta-Casaluci L, Scholze M, Scott AP et al. From single chemicals to mixtures--reproductive effects of levonorgestrel and ethinylestradiol on the fathead minnow. Aquat Toxicol. 2015;169:152-67.
 9. Provtagningar av läkemedelsrester i vatten, sediment och fisk för Region Stockholm.
 10. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
 11. Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25.
 12. Region Stockholm. Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.
 13. Region Stockholms läkemedelskommitté. Kloka listan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm