Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prometazin

Information

Fara - P - B 3 T 3* Risk Se nedan

Mätningar har utförts i avloppsvatten i flera europeiska länder inklusive Sverige, men substansen har inte detekterats. Nedbrytningsdata för prometazin saknas. 

Studier på toxicieten har endast utförts på en art (vattenloppa visar på effekter på reproduktion vid 180 µg/L), varför en beräkning av miljörisken blir osäker. 

Flera oberoende källor rapporterar en uppskattad fettlöslighet (log Pow) över 4, vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Jämförelse med diazepam och oxzepam

Diazepam och oxazepam finns med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017-2021 baserat på uppmätta koncentrationer av oxazepam i svenskt ytvatten och i svensk vild fisk, och att dessa koncentrationer är mycket nära de som påverkar fiskars beteende. Diazepam metaboliseras till viss del till oxazepam och kan därför bidra till denna risk.

Prometazin är inte lika väl undersökt avseende effekter, men substansen har en fettlöslighet som tyder på hög potential att bioackumuleras. Dock har prometazin, trots undersökningar i många länder, inklusive Sverige inte detekterats i avloppsvatten. Prometazin bedöms därför vara bättre ur miljösynpunkt än oxazepam.

Fass miljöinformation

Riskbedömningen kan ej uteslutas, enligt Fass.se, beror på att persistens och toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm