Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prometazin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från utredningen från Goodpoint 2017 och Fass (bioackumulation).

Persistens. Det kan inte uteslutas att prometazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Prometazin har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. "Studier på toxicieten har endast utförts på en art (vattenloppa visar på effekter på reproduktion vid 180 mikrog/L), varför en beräkning av miljörisken blir osäker." 
Risk. "Prometazin är inte lika väl undersökt avseende effekter, och det har en fettlöslighet som tyder på god förmåga att anrikas i biota. Dock har prometazin, trots undersökningar i många länder, inklusive Sverige inte detekterats i kommunalt avloppsvatten. Miljörisken med prometazin bedöms därför låg."

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lergigan (prometazin) från Meda (hämtad 2021-07-02).

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att prometazin är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Log P är 4,81.

Toxicitet: Det kan inte uteslutas att prometazin är toxiskt, då data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av prometazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Kommentar

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan är ofullständiga eller saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Rapport från Goodpoint 2017

Från rapporten "Jämförande miljöriskbedömningar av möjliga ersättningssubstanser för substanser på Region Stockholms förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser 2017–2021".

Fara

Persistens: Mätningar av prometazin har utförts i avloppsvatten i flera europeiska länder inklusive Sverige, men substansen har inte detekterats. Nedbrytningsdata för prometazin saknas. 

Bioackumulation: Flera oberoende källor rapporterar en uppskattad fettlöslighet (log Pow) mellan 4,29 och 4,8, vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet: Studier på toxicieten har endast utförts på en art (vattenloppa visar på effekter på reproduktion vid 180 mikrog/L), varför en beräkning av miljörisken blir osäker. 

Risk

Prometazin är inte lika väl undersökt avseende effekter, och det har en fettlöslighet som tyder på god förmåga att anrikas i biota. Prometazin har dock, trots undersökningar i många länder inklusive Sverige, inte detekterats i kommunalt avloppsvatten. Miljörisken för prometazin bedöms därför låg.

I jämförelse med diazepam och oxazepam

"Risken för oxazepam har bedömts som ”högre” baserat på uppmätta koncentrationer i svenskt ytvatten och i svensk vild fisk, och att dessa koncentrationer är mycket nära de som påverkar fiskars beteende. Diazepam metaboliseras till viss del till oxazepam och kan därför bidra till denna risk, i vilken utsträckning är dock oklart. [...] Ett utbyte av oxazepam eller diazepam mot prometazin rekommenderas således ur ett miljöperspektiv."

Region Stockholms förteckning över särskilt miljöbelastande läkemedel

Diazepam och oxazepam finns med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Detta baseras på uppmätta koncentrationer av oxazepam i svenskt ytvatten och i svensk vild fisk, och att dessa koncentrationer är mycket nära de som påverkar fiskars beteende. Diazepam metaboliseras till viss del till oxazepam och kan därför bidra till denna risk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm