Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldre får mest antibiotika
per capita i Stockholm

Diagram över uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och åldersgrupp i Region Stockholm 2022

Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och åldersgrupp i Region Stockholm 2022. Källa: Concise, e-hälsomyndigheten.

Infektionskänsliga äldre behöver antibiotika oftare än yngre personer, samtidigt som de i högre utsträckning riskerar att drabbas av biverkningar. Strama Stockholm arbetar för att stödja vårdpersonal i balansgången mellan att under- och överbehandla vanliga infektionssjukdomar.

Publicerat 2023-06-01

De allra äldsta invånarna i Region Stockholm hämtar ut flest antibiotikarecept per capita och drygt hälften av dessa antibiotikarecept utgörs av urinvägsantibiotika. De äldsta får även mycket hud- och mjukdelsantibiotika. När en misstänkt infektion uppstår är det viktigt att vårdgivare tänker till om bästa vård och behandling och följer framtagna behandlingsrekommenda­tioner. Fördelar med antibiotika måste vägas mot nackdelar. Det är särskilt viktigt när det gäller de allra äldsta, då de är svårt drabbade av biverk­ningar av antibiotika.

Behandling kan förvärra

Det förskrivs mycket antibiotika till äldre mot urinvägsinfektioner och svårläkta sår. Det är därför viktigt att känna till att antibiotikabehandling av asymtomatisk bakteriuri, ABU, hos äldre verkar kunna öka risken för akut urinvägsinfektion. Det är viktigt men inte alltid lätt att skilja på ABU som inte ska behandlas och en symtomgivande urinvägsinfektion där antibiotika kan göra nytta. Lika viktigt att prioritera behandling av bakomliggande orsak till svårläkta sår, vilket tillsammans med lokal behandling bidrar till läkning och kan förhindra en allvarlig hud- och mjukdelsinfektion.

Risker med antibiotika till äldre

Antibiotikautlöst diarré: äldre har en större risk att drabbas av biverkningar. För de sköraste patienterna som är drabbade av malnutrition kan det bli svårt att kompensera för den närings och vätskeförlust som kan utlösas av en läkemedelsutlöst diarré. Antibiotikan kan också leda till en överväxt av bakterien Clostridioides difficile i tarmen. Bakterien är toxinbildande och kan ge svåra inflammatoriska tillstånd, några med dödlig utgång.


Mikrobiotan: vår viktiga tarmflora som fungerar som vårt inre apotek och är en viktig del av vårt immunförsvar. Med stigande ålder finns en naturlig process med mer utarmad och mindre stabil tarmflora. Med en behandling som dödar även goda bakterier kan mikrobiotan drabbas av obalans, kallad dysbios, och detta kan vara svårare att återhämta sig ifrån för äldre.


Resistensutveckling: att sjukvården kan behandla livshotande infektioner som äldre patienter kan drabbas av är oerhört viktigt. För det behövs fungerande antibiotika. Men med varje behandling följer risk för resistensutveckling. När resistenta bakterier utvecklas i patientens tarmflora och sprider sig, minskar vårdens möjligheter att bekämpa infektioner.

Hélène-Rödin

Hélène-Rödin

Satsning på äldre

För att kunna motverka uppkomsten av infektioner hos de allra sköraste är vårdhygien, tydliga rutiner och en god kunskap avgörande. Strama Stockholm påbörjade därför 2022 en extra satsning riktad till geriatrik, ASIH och SÄBO för att fortbilda hälso- och sjukvårdpersonal och uppdatera vårdgivare om rekommendationerna för infektionsbehandling.

Ansvariga vårdgivare för geriatriska patienter möter en komplex patientgrupp där balansgången är svår mellan att under- och överbehandla vanligt förekommande infektionssjukdomar. Kompetens och en gemensam strategi för behandlare tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor i vården av de multisjuka äldre är en viktig del i att motverka uppkomst av och behandla infektioner.

Under våren 2022 hölls ett seminarium om antibiotika i livets slutskede tillsammans med läkare inom palliativ vård och på hösten ett om antibiotika och äldre.

Graf över Antibiotikaresistens i urinodlingar 2010–2021, Öppenvård
Jessica Lind

Jessica Lind

Antibiotikaronder inom geriatriken bidrog till förbättrad antibiotika­behandling

Under hösten 2022 genomförde Strama Stockholm i samarbete med Infektionskliniken på Södersjukhuset och Aleris Närsjukvård ett projekt med antibiotikaronder på framför allt geriatriska avdelningar vid Dalens och Handens sjukhus. Antibiotikaronder förs fram av Nationella Strama som ett bra arbetssätt för att optimera antibiotikabehandling inom slutenvård. Det innebär att en infektionsläkare besöker en vårdavdelning två gånger per vecka för att tillsammans med ansvarig läkare gå igenom alla patienter som behandlas med antibiotika. Infektionsläkaren ger råd om fortsatt eller ändrad behandling och patientansvarig läkare ansvarar för dokumentation i patientens journal. ­Under projektets nio veckor gjordes antibiotikaronder för sammanlagt 701 patienter och dessa hade totalt 759 antibiotikaordinationer. För 25 procent av antibiotikaordinationerna ledde antibiotikaronden till en förändring av patientens behandling jämfört med tidigare plan. Antibiotikaronder bidrar alltså till förbättrad behandling och ambitionen är att på sikt utöka detta arbete inom slutenvården.

Fortsatt satsning på fortbildning

Under 2023 fortsätter satsningen på äldre och infektioner genom bland annat lokal fortbildning för SÄBO, ASIH och geriatriken. Målsättningen är att bidra till en klokare antibiotikaanvändning, minskat återinsjuknande, färre biverkningar och mindre lidande för den äldre patientgruppen.

För mer information om projektet med antibiotikaronder på Dalens och Handens sjukhus, kontakta Strama Stockholm: strama@regionstockholm.se.

Jessica Lind, distriktssköterska, Strama Stockholm
Hélène Rödin, allmänläkare, Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad