Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rätt ångestdiagnos avgör behandling

Mats Ek. Foto: Anna Molander

Publicerat 2021-02-26

Allt fler patienter med ångest ska behandlas i primärvården. I årets Kloka listan är ångest uppdelat i olika diagnosgrupper, där KBT är förstahandsbehandling för flera av dem, ibland kombinerat med läkemedel.

I Kloka listan 2021 har ångestsyndrom delats upp i flera indikationer, i stället för att som tidigare vara en diagnosgrupp. De nya rubrikerna i listan är ”Paniksyndrom, social fobi och PTSD” respektive ”Generaliserat ångestsyndrom”.

– Vi gjorde den här uppdelningen för att vi ville få in duloxetin för generaliserat ångestsyndrom, men inte för de andra diagnoserna. Men i grunden är det olika sjukdomar som ska ha olika behandlingar, säger Mats Ek, med dr, master i folkhälsa, överläkare, WeMind Psykiatri Tyresö, och ordförande i expertgruppen för psykisk hälsa.

Förändringen och uppdelningen ligger i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2017. Även i det kliniska kunskapsstödet viss.nu är det uppdelat i olika diagnoser.

– Det finns också en önskan bland oss i expertgruppen att vara mer noggrann med diagnostiken när det gäller dessa sjukdomar. Det blir ofta bättre effekt av behandlingarna då, säger Mats Ek.

Rimligt uppdrag

I Anna Nergårdhs utredning God och nära vård, där det sista delbetänkandet lämnades till regeringen i slutet av januari, föreslås att psykisk ohälsa ska ingå i lagtexten om primärvårdens grunduppdrag.

Mats Ek tycker att det är rimligt.

Mats Eks råd för lyckad ångestbehandling

  • Diagnosticera ordentligt. Använd gärna Mini-instrumentet.
  • Sätt in behandling.
  • Viktigt med struktur och planerad uppföljning av patienten.
  • Fullfölj och utvärdera behandlingen. Effekten kan tidigast utvärderas efter fyra veckor.
  • Insättningsbiverkningar kan indikera att behandlingen kommer att hjälpa så småningom.

– Första linjens psykiatri är i primärvården. Den första åtgärden där är att utesluta somatisk sjukdom, det är primärvårdens arbetsuppgift.

Det är också anledningen till att Akademiskt primärvårdscentrum, APC, i större utsträckning kommer att erbjuda olika utbildningsinsatser inom första linjens psykiatri för just primärvården.

– Även om psykisk sjukdom kan vara handikappande för den enskilda människan kan många av dem få den hjälp de behöver i primärvården. Första steget i undersökningen är att utesluta att besvären beror av någon somatisk sjukdom och det är primärvården bäst på att göra. De flesta behöver inte en specialist i psykiatri.

Han är dock noga att påpeka att barn och ungdomar med läkemedelsbehandling alltid ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket också anges i Kloka listan.

SSRI är fortsatt förstahandsbehandling för sjukdomarna ovan, medan duloxetin rekommenderas i andra hand vid generaliserat ångestsyndrom.

Ställ korrekt diagnos

Uppdelningen tydliggör också behovet av en ordentlig diagnos innan behandling inleds, menar Mats Ek.

– För att förskriva psykofarmaka bör man först ställa en korrekt diagnos för att på så vis använda korrekt behandling, sade Mats Ek under Kloka listan Forum i januari.

I många fall är inte läkemedelsbehandling det primära. KBT kan vara fullt tillräckligt, speciellt när det är tydligt vad som triggar ångesten. KBT hjälper personen att hantera ångesten i stället för att fly från den.

– KBT gör att de kan lära sig att hantera rädslan. Det fungerar bra när man vet vad som skapar rädslan, som vid till exempel fobier och PTSD.

För att ställa rätt diagnos och särskilja mellan de olika ångesttyperna rekommenderar Mats Ek att man använder sig av någon av de olika skattningsskalor och screeninginstrument som finns.

– Mini-instrumentet kan användas för att särskilja på ångestdiagnoserna. Genom de standardiserade frågorna får patienten beskriva situationer och tankar, hur och när symptomen kommer och hur de ter sig. Man får då fram en bild av patienten och på så vis går det ofta bra att diagnosticera.

Prova utsättning

Målet med behandling är symtomfrihet. Efter ett halvårs symtomfrihet kan man börja trappa ut behandlingen och se om det fungerar. Om det återkommer fortsätter man behandling och provar utsättning igen vid symtomfrihet.

– Om besvären fortsätter att återkomma behöver patienten troligen livslång behandling, säger Mats Ek.

Behandling av ångestsyndrom enligt Kloka listan


Paniksyndrom, social fobi och PTSD


KBT är förstahandsalternativ för de flesta personer eftersom effekten är likvärdig med läkemedel, mer bestående och förenad med mindre risk för biverkningar.


Läkemedel i första hand
sertralin
I andra hand
escitalopram, fluoxetin


Generaliserat ångestsyndrom


Läkemedel i första hand
escitalopram
I andra hand
duloxetin
sertralin

Fredrik Hed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad