Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SIR-systemets ”I” visar känslig bakterie vid ökad exponering

Inga Fröding

Inga Fröding

Publicerat 2021-02-26

Vid resistensbestämning betyder numera ”I” i SIR-systemet att bakterien är känslig vid ökad exponering. Det kan uppnås genom till exempel högre dos eller tätare doseringsintervall.

På mikrobiologiska laboratorier används sedan länge SIR-systemet vid resistensbestämning av antibiotika.

– SIR ska förutspå klinisk effekt, vilket innebär att gränserna förändras över tid. S betyder att bakterien är känslig – det är hög sannolikhet att behandlingen lyckas vid standarddosering till en normalpatient. R betyder att bakterien är resistent, säger Inga Fröding, överläkare på Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet.

Det är EUCAST (Europeiska kommittén för resistensbestämningar) som har ändrat definitionen av I. Tidigare stod I för intermediär, vilket kunde betyda: ”vi vet inte hur det går” eller ”det går sannolikt bra med högre dos”. Svaret I kunde leda till helt olika slutsatser, beroende på den behandlande läkaren.

– Syftet med förändringen är att behandlaren ska få ett tydligare svar och flera alternativ att välja mellan. Även om tre antibiotika i svaret betecknas som S, kan det fjärde som betecknas som I vara det mest lämpliga alternativet, säger Inga Fröding.

Bara "I" anges

För amoxicillin vid Haemophilus influenzae anges aldrig S, utan bara I (om stammen inte är resistent). Det är alltså alltid högexponeringsbehandling (750 mg x 3 för vuxna) som gäller. Endast hög exponering gäller även till exempel för cefotaxim, ceftriaxon, ciprofloxacin och levofloxacin vid stafylokocker samt piperacillin-tazobaktam, ceftazidim, imipenem, aztreonam, ciprofloxacin och levofloxacin vid Pseudomonas.

Anpassa dos

– Det är viktigt att komma ihåg att de rekommenderade doserna för S respektive I gäller en normalpatient och att ökad exponering kan uppnås på olika sätt, även om dosen är enklast att styra. Dosen ska alltid anpassas till den enskilde patienten, till exempel vid avvikelser från normal kroppsstorlek och njurfunktion, säger Inga Fröding.

Ett exempel på ett provsvar från en patient med KOL som haft hosta och feber sedan tre dagar kan se ut som provsvaret här nedan.

– I det här fallet är det lämpligaste behandlingsalternativet amoxicillin i högdos, trots att andra antibiotika anges som S. Amoxicillin har ett smalare spektrum och mindre risk för biverkningar. Förklaring av vad SIR-definitionerna står för finns längst ner på varje provsvar, säger Inga Fröding.

Exempel på provsvar

Exempel på provsvar för sputumodling med växt av Haemophilus influenzae som är känslig för testade antibiotika. Gränserna för S/I/R är satta så att amoxicillinkänsliga Haemophilus influenzae [för amoxicillin] aldrig svaras ”S” (känslig vid normal dosering) utan alltid ”I” (känslig vid ökad exponering), för att tydliggöra att hög dosering alltid behövs. Amoxicillin 750 mg x 3 (för vuxna) är förstahandsvalet vid denna infektion.

Elin Jerremalm

Läs mer

Doseringstabell för normal- och högdos finns på RAF:s hemsida www.sls.se/raf/kunskapsunderlag/doseringtabell
Mer information finns på www.karolinska.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad