Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

CaPrim tydliggör primärvårdens
ansvar

Publicerat 2019-05-13

Primärvårdsteamet CaPrim vann Region Stockholms Gyllene Äpple för att ha byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning. Grattis, Eliya Syed, distriktsläkare vid Helsa vårdcentral Sundbyberg och en del av CaPrim! Hur har ni jobbat?

CaPrim-teamet

CaPrim-teamet

Region Stockholms Gyllene Äpple

– Vi har utbildat om cancer och de standardiserade vårdförloppen på drygt 150 vårdcentraler och på träffar med distriktsläkare och distriktssköterskor. Vi har uppdaterat information om vårdförloppen på Viss.nu och representerat primärvården i regionala och nationella vårdprogramgrupper. Vi har också tagit fram mallar för remisser i journal- systemet för kolorektalcancer och bröstcancer.

– Från början var uppdraget att informera primär- vårdspersonal om SVF, men när vi ser och får höra om saker som inte fungerar så arbetar vi även med att lösa de problemen. Uppdraget i primärvården gäller inte bara den initiala utredningen utan hela vårdkedjan, även rehabilitering.

Varför remisser just för kolorektal- och bröstcancer?

– Vi började med dem för att de är vanliga cancerdiagnoser. Remisserna kan underlätta arbetet med SVF och göra det tydligt vilka kriterier som är uppfyllda. Om ett av kriterierna är uppfyllt måste sekundärvården ta sig an patienten. När vårdprogrammet för kolorektalcancer ändrades vid årsskiftet behövde vi ta bort förändrade avföringsvanor som ett kriterium ur remissen. För bröstcancer var det tidigare så att vissa läkare remitterade direkt till bröstcentrum medan andra remitterade till mammografi först. När vi tog fram SVF-remissen för bröstcancer var det en konsultationsremiss som gick direkt till ett bröstcentrum, men flödet gick oftast via mammografi. Det fanns en osäkerhet om hur man skulle hantera det, och vem som fick svaret. Därför har en ny SVF-remiss för mammografi tagits fram.

– Lungcancer är nästa cancerdiagnos där vi tror att en remiss kan hjälpa till att underlätta i flödet.

Vad är nästa steg i CaPrims arbete?

– Vi vill arbeta ännu mer med att förbättra samverkan mellan primär- och sekundärvård. Och det finns flera vårdförlopp som vi ser att vi kan anpassa och för- bättra för att få en mer jämlik och bättre vård. Det gäller till exempel cancer i urinblåsa eller lunga, men även vid allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

– För mig som distriktsläkare är SVF en möjlighet att göra det tydligt vem som tar ansvar för nästa led. Äntligen vet vi hur vi ska göra för att de här patienterna med misstänkt allvarlig sjukdom ska tas om hand på bästa sätt.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad