Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Icke-farmakologiska behandlings­alternativ

Dekorationsbild: Kvinna sitter vid vatten

Icke-farmakologiska behandlingar kan ­användas som enda behandling, men oftast som komp­lement till farmakologisk behandling.

Publicerat 2024-06-17

Val av behandling görs utifrån anamnes, undersökningsfynd och resonemang mellan behandlare och patient. Effekter är jämförbara med förebyggande läkemedel men med färre biverkningar. Dessa metoder kan läras ut av till exempel fysioterapeut, psykolog, läkare eller sjuksköterska. Följande tekniker har vetenskaplig evidens och kan användas*:

  • Hantering av migräntriggande faktorer.
  • Copingstrategier och att följa identifierade egenvårdsråd.
  • Avslappning och avspänning. Regelbundenhet, helst dagligen, i att tillämpa övningarna spelar större roll än typ av metod.
  • Biofeedbackmetoder (tejp, EMG, termal), en metod för ökad kroppskännedom och kontroll över muskulär spänning.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara effektivt och innefattar stresshantering och övningar för avslappning. Stresshantering vid långvarig stress, som innebär att identifiera stressorer i form av beteende, situationer och tankar. Copingstrategier och att lära sig avslappningsmetoder.
  • Akupunktur. Upprepade akupunkturbehandlingar, 1–2 gånger i veckan vid totalt cirka 10 tillfällen. Tid 20–30 minuter per behandling. Det är viktigt att informera patienten om att inte avbryta i förtid då behandlingen initialt kan öka besvären.
  • Regelbunden pulshöjande (aerob) fysisk träning. Det finns ett linjärt samband mellan låg fysisk aktivitetsnivå och högre huvudvärksfrekvens. ­Konditionsträning minst 90 minuter per vecka, upp delat på 3–5 tillfällen, på måttlig till hög intensitet kan förebygga migränanfall. Uppvärmning och nedvarvning är viktigt vid träning på hög­ intensitet, likaså om det misstänks att fysisk träning utlöser migrän. Vanligt med godartad ansträngningsutlöst huvudvärk som hämmar individen att testa. Vid kronisk migrän bör intensitet och duration stegras långsamt tills den rekommenderade dosen uppnåtts. Rådgivning kan behövas för att hitta lämplig aktivitet, intensitetsnivå och motivation.

Det finns flera andra behandlingsalternativ som kan övervägas men vetenskaplig evidens för att rekommendera på gruppnivå saknas, till exempel manuell behandling, specifik träning av nacken och yoga. Mer studier behövs. Forskning pågår om neuromodulerande behandling som i nuläget inte bör användas utanför studier.

*Ref NKK, Huvudvärkssällskapet.

Ingela Nilsson Remahl, docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Huvudvärksskolor
Patientföreningarna genomför regelbundet huvudvärksskolor. Hypotesen är att den kunniga patienten tar kommandot över sin huvudvärkssjukdom och hittar de metoder som passar bäst och som lindrar den enskilde. Karolinska Universitetssjukhusets multimodala huvudvärksskola har utvärderats och resultaten har presenterats i en pilotstudie.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad