Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enklare välja vaccination till friska vuxna

Publicerat 2020-03-02

För första gången publiceras nu en samlad rekommendation i Kloka listan om vaccinationer till friska vuxna. Sedan tidigare finns ett nationellt barnvaccinationsprogram i Sverige.

Det finns sedan lång tid i Sverige ett väl fungerande allmänt barnvaccinationsprogram som kostnadsfritt erbjuds alla barn upp till 18 år. Detta innebär inte att behovet av vaccination upphör vid 18 års ålder. Folkhälsomyndigheten publicerar rekommendationer för vaccination mot särskilda sjukdomar för specifika riskgrupper, men det finns i nuläget inga nationella övergripande vaccinationsprogram för vuxna.

Till Kloka listan 2020 har Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer därför gjort en sammanställning av vilka vaccinationer som är lämpliga att överväga till friska vuxna och med vilka intervall dessa vaccinationer bör ske.

Några av dessa rekommendationer riktar sig till alla friska vuxna, till exempel boostervaccination mot dTp, medan andra, till exempel vaccination mot herpes zoster, endast rekommenderas efter individuell bedömning. De flesta av dessa vaccinationer bekostas av individen själv, men under perioden för influensakampanj erbjuder Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot influensa och allvarlig pneumokockinfektion till personer över 65 år, personer med vissa kroniska sjukdomar samt gravida.

  1. Booster dTp rekommenderas vart 20:e år, booster vid 30–35 år samt 50–55 år motsvarar perioder i livet då många blir föräldrar eller mor-far-föräldrar. För personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken för att barnet ska smittas med kikhosta. Det ska dock gå minst 10 år mellan doserna.
  2. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas vaccination från och med graviditetsvecka 17. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas på eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccinet ges.
  3. Pneumokockvaccin (Pneumovax), engångsdos, rekommenderas från 65 års ålder. Ingen revaccination.
  4. Vaccin mot herpes zoster. Zostavax är ett levande vaccin som ges som en dos. Kan övervägas från 65 års ålder. Kan ej ges till immunsupprimerade.
  5. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) rekommenderas till icke immuna personer, det vill säga personer som vet att de inte haft mässling och inte fått två doser vaccin. Det är framför allt hos personer födda 1960–1980 som det kan finnas osäkerhet kring immunitet.

Siobhan Wallhuss

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad