Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd alltid inhalations­steroid vid astma

Publicerat 2020-03-02

Astmasymtom är tecken på inflammation i luftvägarna. Tidig behandling med inhalationssteroid minskar risken för försämring. Därför ska inhalationssteroid alltid förskrivas till vuxna och barn från 12 år.

Eva Wikström Jonsson och Maria Ingemansson visar en inhalator med steroid och formoterol. Foto: Kari Kohvakka

Eva Wikström Jonsson och Maria Ingemansson visar en inhalator med steroid och formoterol. Foto: Kari Kohvakka

Kortverkande beta-2-stimulerare ger snabb symtomlindring, men behandlar inte inflammationen. Det är viktigt att patienten redan från början behandlas med inhalationssteroid och inte förlitar sig enbart på symtomlindring med kortverkande beta-2-stimulerare. Hög användning av enbart beta-2-stimulerare är kopplat till ökad risk för exacerbationer och död även vid så kallad mild astma.

Det kan vara svårt att motivera patienten att ta inhalationssteroid, eftersom effekten inte upplevs omedelbart. För att inhalationssteroiden ska användas så snart symtom uppstår rekommenderas därför i första hand en fast kombination av beta-2-stimuleraren formoterol och inhalationssteroid som vid behovsmedicinering redan vid steg ett och två. Rekommendationen gäller även inför fysisk aktivitet.

Snabbt tillslag

Orsaken till att endast kombinationer med formoterol kan komma ifråga i dagsläget, är att den ingående beta-2-stimuleraren måste ha snabbt tillslag för denna typ av användning.

– Bufomix Easyhaler rekommenderas i första hand för vuxna och barn från 12 år redan från steg ett. Fördelen blir då att patienten kan använda samma preparat trots att symtomen ändras över tid bara genom dosjustering, säger Eva Wikström Jonsson, klinisk farmakolog och medlem i expertgruppen för lung- och allergisjukdomar.

Maria Ingemansson, barnallergolog och medlem i expertgruppen för lung- och allergisjukdomar tillägger även att det är viktigt att kontrollera inhalationstekniken vid varje besök.

Varför har expertgruppen valt att ändra sina rekommendationer i årets Kloka lista?

– De internationella rekommendationerna (GINA Guidelines 2019, red:s anm) har reviderats utifrån det nya kunskapsläget. Det finns god dokumentation till stöd för de föreslagna förändringarna och expertgruppen valde därför att föreslå en ändring av de regionala rekommendationerna i Kloka listan 2020.

I studien SYGMA 1 visades att en fast kombination av formoterol och budesonid vid behov ledde till fler välkontrollerade patienter med mild astma jämfört med de som behandlades med budesonid kontinuerligt (1x2) och terbutalin vid behov. Den totala mängden kortison blev också lägre bland de patienter som använde den fasta kombinationen.

För patienter med mild-måttlig astma (steg 1–2) var vid behovsmedicinering med fast kombination av formoterol och budesonid bättre på att förebygga svåra exacerbationer jämfört med underhållsbehandling av budesonid och terbutalin vid behov. Resultaten kommer ifrån PRACTICAL-studien.

Elin Dahlén

Klokt råd inhalationssteroid.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad