Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patienter bör få stöd till rök- och alkoholfri operation

Publicerat 2020-03-02

Patienter som ska opereras bör göra både ett rökstopp och alkoholuppehåll i samband med ingreppet, enligt en ny rekommendation.

Det finns god evidens för att ett rökstopp i samband med en operation minskar risken för komplikationer. Alla som ska opereras bör informeras om att även alkohol kan påverka viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol. Det finns ingen säker nedre gräns för alkoholkonsumtion, därför är rekommendationen att patienter gör ett alkoholuppehåll i samband med en operation.

Primärvården och opererande verksamheter bör erbjuda stöd i god tid före operationen. Vid akuta operationer kan individen stödjas till rök- och alkoholuppehåll för tiden efter operation. I Folkhälsorapport 2019 beskrivs Region Stockholms sjukdomsbörda. Cirka en femtedel kan tillskrivas beteenderelaterade riskfaktorer som ohälsosamma levnadsvanor. Drygt varannan person i Sverige har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De ökar risken för sjukdom och tidig död, men påverkar även effekten av läkemedel och kirurgi. Patienten bör därför få stöd för att själv kunna fatta ett välgrundat beslut.

Helena Holmgren
Utredare Enheten hälsoutveckling

Information om alkohol och rökning inför operation.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad