Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kardiovaskulär prevention i praktiken

Tomas Forslund

Tomas Forslund

– Ju högre utgångsrisk, desto större absolut risksänkning när en riskfaktor behandlas, påminner Tomas Forslund, med dr, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Publicerat 2023-03-10

Enkelt sammanfattat så är grunden i den kardiovaskulära preventionen hälsosamma levnadsvanor, ett välreglerat blodtryck och lågt LDL-kolesterol. En samlad riskbedömning av diagnoser och riskfaktorer är en förutsättning för att ge korrekt behandling.

Ett sätt att förenkla är att dela in patienterna i fyra riskgrupper: mycket hög, hög, måttlig respektive låg risk för en hjärtkärlhändelse. Målvärdena för önskvärda LDL-nivåer sänktes redan i föregående års Kloka listan i enlighet med uppdaterade europeiska guidelines. För patienterna med den högsta risken, patienter med etablerad hjärtkärlsjukdom, bör LDL sänkas till under 1,4 mmol/l.

– Vi ser fortfarande en underbehandling med statiner hos patienter som haft TIA eller stroke och patienter med perifer artärsjukdom, men statin­användningen ökar, säger Tomas Forslund.

Framgångsrikt arbete

Incidensen av akut koronart syndrom eller ischemisk stroke har minskat stadigt över en tioårsperiod i Stockholms län. Minskningen av incidens har framför allt skett hos personer 75 år och äldre. Det beror bland annat på att fler patienter har fått NOAK vid förmaksflimmer, fler har fått ett blodtryck närmare de skärpta blodtrycksmålen och fler har fått statiner förskrivna. Ungefär 70 procent av de läkemedel som minskar risken för kardiovaskulära händelser förskrivs på en husläkarmottagning.

Primärpreventiv behandling av hyperlipidemi är en fråga som distriktsläkarna ofta ställs inför. Förra året introducerades riskskattningsinstrumentet för primärprevention, SCORE2, som skattar 10-årsrisken för en hjärtkärlhändelse eller död. Enligt verktyget är det emellertid en stor andel av befolkningen som skulle komma ifråga för en primärpreventiv statinbehandling med NNT 1 000–1 500/år.

Tabell: Riktlinjer vid behandling av hypertoni i relation till risk » Pdf, 1.8 MB.

Sara Hallander

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad