Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärtstillande gel – ett alternativ för äldre

Publicerat 2023-03-10

Dorota Religa

Smärta och nedsatt funktionsförmåga i rörelseorganen är vanligt hos äldre personer men behandlingsalternativen är få, eftersom äldre har ökad risk för biverkningar. Därför rekommenderas nu ketoprofen gel som ett alternativ.

Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo, även om en del personer kan ha nytta av behandlingen. COX-hämmare och opioider kan dessutom ge upphov till besvärliga och ibland allvarliga biverkningar. Risken för att drabbas av renala, kardiovaskulära och gastrointestinala biverkningar av perorala COX-hämmare är dosberoende och större hos äldre.

Ketoprofen gel upptas därför på Kloka listan för äldre patienter med akut/kortvarig smärta i led eller muskulatur, som artrossmärta, och ökad risk för systembiverkningar.

– Det är viktigt att smörja in läkemedlet tillräckligt länge, ungefär tre minuter, och att behandlingen inte pågår längre än en vecka i taget. Genom att ketoprofen gel (Orudis, Siduro) är receptbelagt kan behandlingstiden regleras, säger Dorota Religa professor, överläkare, ME Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset och medlem i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa.

Hon påpekar att det är viktigt att börja med en noggrann smärtanalys. Smärta hos äldre kan visa sig på annat sätt än hos yngre. Vid problem med kognitiv nedsättning finns anpassade smärtskalor:

– Äldre personer med smärta upplever tyvärr ofta att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla.

Behandlingen främst icke-farmakologisk

Målet ska vara att minska smärta och öka funktionsförmågan. I första hand bör behandlingen vara icke-farmakologisk, som strukturerad träning/fysisk aktivitet utifrån patientens förmåga och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering).

– En bra övning vid knäartros kan vara att resa sig och sätta sig på en stol upprepade gånger, säger Dorota Religa.

Om läkemedelsbehandling ska prövas vid akut/kortvarig smärta ska lägsta effektiva dos väljas och behandlingen utvärderas regelbundet. Nyttan ska överstiga riskerna. Det kan behövas dosjustering eller utsättning av läkemedlet.

Till äldre kan paracetamol prövas med en högsta dos på 1 g x 3, ensamt eller i kombination med COX-hämmare. Om perorala COX-hämmare används rekommenderas naproxen eller ibuprofen i lägsta effektiva dos och under högst sju dagar. Som alternativ rekommenderas nu också ketoprofen gel vid ökad risk för systembiverkningar.

Om opioder som morfin eller oxikodon blir nödvändigt vid akut smärta ska det vara kort­verkande beredning och behandlingen ska i de flesta fall avslutas inom 3–5 dygn. I sällsynta fall kan behandlingen pågå i högst två veckor. Därefter ökar risken för beroende.

Effekt av topikala COX-hämmare

I en metaanalys på patienter med artrossmärta i knäled var effekten av topikala COX-hämmare (ketoprofen och diklofenak) likvärdig med orala COX-hämmare. Placeboeffekten är dock hög, cirka 50 procent, och få äldre över 75 år är ­representerade i studieunderlaget.

Diklofenak ska undvikas på grund av skadlig effekt på miljön. Data för topikalt ibuprofen är bristfällig.

Vid behandling med ketoprofen finns en liten risk för den sällsynta biverkan fotosensibilisering. Solljus ska även undvikas två veckor efter avslutad behandling.

Gelen får inte användas tillsammans med ocklusiva förband eller samtidig värmebehandling.
Topikala COX-hämmare ingår inte i läkemedelsförmånen.

– Att ketoprofen gel upptas på Kloka listan ger flera behandlingsmöjligheter för en stor patientgrupp som ofta lider av smärta och nedsatt funktionsförmåga. Ketoprofen gel finns också med som alternativ i de flesta rekommendationer, inklusive Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, säger Dorota Religa.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad