Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flera matskedar piller om dagen. Rensa listan.

Maria Ljungdahl

Maria Ljungdahl

Publicerat 2023-03-10

Det kloka rådet om läkemedelsbehandling från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa rymmer både omsorg om den medicinska kvaliteten och äldres livskvalitet.

Det finns ingen internationell konsensus för hur polyfarmaci ska definieras. Traditionellt har definitionen baserats på att patienten behandlas med fler än ett visst antal läkemedel. Modernare definitioner bygger i stället på att läkemedelsbehandlingen bedöms utifrån kvaliteten. Är det en medicinskt motiverad lång lista på läkemedel eller är risken för negativa effekter större än den potentiella nyttan? Oavsett definition är det ett rimligt mål för sjukvården att minska antalet tabletter och doser, utan att äventyra den medicinska kvaliteten.

Exempel på negativa konsekvenser av polyfarmaci hos äldre är farmakodynamiska biverkningar, alltså samverkande läkemedelseffekter, och förskrivningskaskaden. Begreppet ”förskrivningskaskad” myntades i mitten på 90-talet och innebär att ett läkemedel orsakar en biverkning som föranleder en ny läkemedelsordination. Ett klassiskt exempel är när kalciumflödeshämmare för högt blodtryck leder till svullna anklar och diuretika förskrivs som behandling.

Ökad risk för äldre

Hos äldre patienter är riskerna att drabbas av biverkningar på grund av överlappande farmakodynamik större. Det gäller till exempel psykofarmaka, smärtläkemedel och läkemedel med påverkan på hjärt-kärlsystemet. Minskad förmåga att eliminera läkemedel och sänkt reservförmåga att upprätthålla homeostasen i viktiga fysiologiska system är bidragande faktorer.

Nedsatt munhälsa är en ofta förbisedd faktor som kan försvåra äldres läkemedelsbehandling. Problemet förekommer hos 30–40 procent hos individer 65 år och äldre med kommunala insatser och har en tydlig koppling till sämre livskvalitet. Kvalitativa studier har uppmärksammat att en del äldre har svårigheter att svälja mediciner och en korrelation har setts mellan en stor volym ordinerade tabletter och den upplevda svårigheten att svälja dessa.

I Sverige behandlas 15–30 procent av individer 75 år och äldre med mer än tio läkemedel. Det finns ofta en välgrundad anledning till att äldre behöver många läkemedel. Det kloka rådets syfte är inte att äventyra den medicinska kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling. Tanken är i stället att tydliggöra att varje ordinerat piller ska göra nytta.

Läkemedelsgenomgång är ett värdefullt verktyg för att kunna göra en adekvat bedömning av detta. I en läkemedelsgenomgång värderas varje läkemedels indikation, dosering och behandlingsmål i förhållande till patientens individuella situation. Om nyttan inte överstiger risken bör läkemedlet sättas ut.

Maria Ljungdahl och Pauline Raaschou
för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad