Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insulin – när behandlingen inte längre räcker till

Anna Ugarph Morawski

Anna Ugarph Morawski

Publicerat 2024-03-05

Behandlingen av diabetes mellitus typ 2 går bortom att enbart sänka blodsockret. Individanpassad behandling utifrån samsjuklighet och patientens önskemål leder till ökad livskvalitet, en effektivare inbromsning av sjukdoms­progressionen och kardiovaskulära fördelar.
När behandlingsmålet inte längre uppnås med ursprunglig behandling är en tidig och adekvat övergång till insulin av allra största vikt för personer med diabetes mellitus typ 2.

NPH-insulin är medellångverkande insulin och finns i Kloka listan med preparaten Humulin NPH och Insulatard. De är fortfarande förstahandspreparat när insulinbehandling ska inledas vid diabetes mellitus typ 2 (T2DM).

– Oavsett samsjuklighet behöver många patienter förr eller senare insulinbehandling för acceptabel glukoskontroll berättar Anna Ugarph ­Morawski, distriktsläkare och ordförande för ­Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar:

– NPH-insulin är fortsatt förstahands­preparat på grund av sina beprövade resultat och gynnsamma pris. En lämplig första dosregim är att ge NPH-insulin till natten.

En nyhet på Kloka listan 2024 är att de långverkande insulinanalogerna Abasaglar 100 E/ml och Toujeo 300 E/ml har flyttat från specialiserad vård till basrekommendation, som andrahandspreparat vid insulinbehandling vid T2DM. De är ett viktigt alternativ om NPH-insulin ger återkommande hypoglykemier trots justering. För de mest sjuka äldre och för personer med T2DM utan samsjuklighet är det förordat när behandlingsmålet inte uppnås med NPH-insulin utan hypoglykemier.

Abasaglar och Toujeo, som båda är biosimilarer* till Lantus, har liknande prisbild. Priset är lägre än Lantus men dyrare än NPH-insulin. En förfylld injektionspenna på 5 x 3 ml kostar 476,18 kronor för Abasaglar 100 E/ml jämfört med Lantus 541,49 kronor. Toujeo som har högre koncentration per milliliter är att föredra till personer med höga insulindoser som då kräver lägre injektionsvolym. Anna Ugarph Morawski påpekar att dosen av Toujeo kan behöva ökas med cirka 10–18 procent vid övergång från insulin glargin 100 E/ml (som Lantus eller Abasaglar). Hon är också tydlig med att det inte är aktuellt att nyförskriva Lantus och att de som står på Lantus bör bytas över till en biosimilar. Vid byte kan det behövas justering av doser och instruktion för handhavande av ny injektionspenna.

Utöver den främsta fördelen med lägre risk för hypoglykemier, bedöms de långverkande preparaten vara kardiovaskulärt säkra, ge en modest men signifikant bättre HbA1c-reduktion än NPH-insulin och de kan även vara lämpliga inom hemsjukvården i och med få injiceringstillfällen.

Mer om insulin

  • Insulin – namnet kommer från latinska ”insula”, island, med referens till Langerhanska öarna.
  • Insulin är ett protein som består av 51 aminosyror, arrangerat i två kedjor.
  • Insulin är ett biologiskt läkemedel i och med att det produceras i levande organismer. Initialt producerades det i pankreas från gris och nötkreatur. Under 80-talet kunde humant insulin tillverkas. Produktionen av insulin görs nu vanligen via jäst eller E coli.
  • Humant insulin modifieras via aminosyrorna och därmed kan farmakokinetiken förändras, till exempel absorptionen från underhudsfettet. I och med detta finns det kortverkande, medellångverkande och långverkande insuliner.
  • De olika beteckningarna på insulin, till exempel aspart och lispro på de direktverkande insulinerna och glargin på de långverkande, kommer utifrån hur modifieringarna har gjorts på humant insulin. Till exempel har långverkande insulin glargin (Lantus, Abasaglar, Toujeo) ett glycin istället för asparagin och två arginin har lagts till.
  • NPH står för Neutral Protamin Hagedorn, där protamin är ett protein och H står för uppfinnaren Hans Christian Hagedorn.
Prisjämförelser medel- och långverkande insuliner, insulinanaloger i penna


Kostnad kr/DDD*

Kostnad för en
individ kr/år (356 DDD)

Humulin NPH KwikPen**

6,88

2 513

Insulatard Flexpen**

6,88

2 513

Abasaglar KwikPen**

12,7

4 635

Lantus Solostar

14,44

5 265

Toujeo Solostar 300 E/ml**

11,56 (12,72 om +10%)

4 221 (4 643 om +10%)

Levemir Flexpen

13,44

4 905

Tresiba 100 E/ml, injektionspenna

17,66

6 444

*1 DDD = 40 enheter **Rekommenderas på Kloka listan Källa: TLV 2023-12

Maria Ljungdahl

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad