Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vad vi behöver tänka på vid behandling med SGLT2-hämmare

Karl-Fredrik Sjölund

Expertgruppsledamöter från vänster till höger i bild: Njursjukdomar: Peter Hemmingsson, biträdande överläkare, ME Njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Äldres hälsa: Alexandre Bonnard, sektionschef Den åldrande hjärnan, Tema inflammation och åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset Hjärt- och kärlsjukdomar: Frieder Braunschweig, adjungerad professor, överläkare ME Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Endokrina sjukdomar: Anna Ugarph Morawski, expertgruppens ordförande och specialistläkare i allmänmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum och Pontus Curman, överläkare på Medicinkliniken, Ersta sjukhus

Publicerat 2024-03-05

SGLT2-hämmare används som behandling vid ett ökande antal diagnoser. Men hur hanterar man som behandlande läkare de utmaningar som finns, till exempel risken för den ovanliga men allvarliga biverkningen ketoacidos? Frågan diskuterades av en panel med representanter från flera av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper under Kloka listan forum.

Karolina Nowinski

Karolina Nowinski

SGLT2-hämmare introducerades från början som ett läkemedel vid diabetes, men har visat sig ha positiva effekter vid flera sjukdomstillstånd såsom njursvikt och hjärtsvikt, även vid avsaknad av diabetes. Användningen av de här läkemedlen har ökat snabbt, även till äldre personer, och kombineras ofta med andra läkemedel. Men liksom hos andra läkemedel förekommer biverkningar och det kan finnas situationer där preparaten är olämpliga.

– Även med dessa läkemedel är det viktigt att göra en risk/nytta-analys med behandlingen. Man ska även gärna informera patienten om riskerna för till exempel ketoacidos. Gärna skriva ut patientinformationen från janusinfo.se och gå igenom den tillsammans med patienten, säger Karolina Nowinski, med dr, överläkare, ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Karolina Nowinski påminner om att kliniska prövningar, där SGLT2-hämmarnas positiva effekter påvisats, skiljer sig från förhållandena i ”verkligheten”. Kliniska prövningar innebär bland annat en selekterad grupp av färre patienter, kortare behandlingstider och mer noggrann uppföljning. Viktiga exklusionskriterier i de kliniska prövningarna för SGLT2-hämmare har till exempel varit diabetes typ 1, symtomatisk hypotension, mycket lågt eGFR och tidigare förekomst av ketoacidos.

Frekvensen ketoacidos med normala blodsockervärden (eDKA: euglcemic Diabetes KetoAcidosis) i studierna med diabetes och SGLT2-hämmare var 1 på 1 000 behandlade patienter men ketoacidos förekom även hos de som erhöll placebo. De flesta fall av ketoacidos inträffade hos patienter med diabetes mellitus. Det krävs cirka 3 000 individer för att upptäcka en biverkning som förekommer 1:1 000. Kunskap om de sällsynta biverkningarna kommer därför oftast från observationella studier och från de rapporter om biverkningar som behandlande läkare och patienter kan skicka till Läkemedelsverket.

– Vi tycker oss se en viss underrapportering vad gäller patienter som drabbas av ketoacidos till följd av behandling med SGLT2-hämmare. Så var gärna noga med att rapportera biverkningar till Läkemedelsverket, uppmanar Karolina Nowinski.

Positiva effekter av SGLT2-hämmarna inkluderar förbättrad sockerkontroll, minskad vikt, sänkt blodtryck, bevarande av njurfunktion, minskning av hjärtkärlkomplikationer för patienter med diabetes typ 2 med etablerad aterosklerotisk sjukdom samt minskad förekomst av hjärtsvikt. Risker med SGLT2-hämmare inkluderar den ovanliga men allvarliga komp­likationen eDKA och genitala infektioner.

Paneldiskussionen inleddes med presenta­tioner av patientfall när läkemedelsbehandlingen orsakat biverkningar, följt av reflektioner från panel­deltagarna utifrån var och ens specialist­­om­råde. Diskussionen gav upphov till flera konkreta råd till alla läkare som möter patienter som behandlas med SGLT2-hämmare:

För att minska risken för ketoacidos behövs ökad kunskap om symtom och riskfaktorer. Följ upp insatt behandling och informera patienten vid förskrivning om nytta och risker med behandlingen.

Ett bra stöd är att skriva ut den patientinformation som finns på janusinfo.se och gå igenom den tillsammans med patienten. I ”Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare (exempelvis Jardiance, Forxiga eller Invokana)” beskrivs symtom att vara vaksam på, risksituationer och vikten av att tillfälligt seponera behandlingen vid tillstånd av vätskebrist såsom kräkningar och diarré, vid planerad fasta, till exempel inför kirurgiska ingrepp eller vid dieter som innebär kolhydratfattig kost.

Ställ aktivt frågor om patientens kostvanor.

Enligt riktlinjer ska SGLT2-hämmare sättas ut 3–4 dagar före ett kirurgiskt ingrepp som kräver fasta. Den ska inte återinsättas förrän patienten är stabil och kan äta och dricka själv. Inför bariatrisk kirurgi sätts SGLT2-hämmare ut 2–3 veckor före operationen och återinsätts inte efteråt.

SGLT2-hämmare ska inte användas hos patienter med insulinbrist, såsom diabetes mellitus typ 1 eller LADA. Uppmärksamma när en person med typisk diabetes mellitus typ 2 ändrar karakteristika och mer liknar en typ 1. Våga ifrågasätt diagnosen!

Följ upp insättning av SGLT2-hämmare. Kontrollera hur patienter med riskfaktorer mår två veckor efter insättning av en SGLT2-hämmare och värdera kreatinin och elektrolytstatus. Det gäller inte bara för detektion av ketos, utan även för monitorering av diffusa biverkningar som allmänt uttalad sjukdomskänsla, polyuri med intorkning och viktnedgång. Initial eGFR-minskning med 5 ml/min/1,73m2 är att förvänta efter en nyinsättning. Gör en ytterligare kontroll om kreatinin stiger oväntat mycket, bedöm vätskebalans, se över diuretika.

Alla vårdcentraler, närakuter, vårdavdelningar och ambulanser bör inhandla en mätare som akut kan mäta ketoner i blod.

Insulin är ett fullgott alternativ för patienter som av någon anledning har svårt att tåla SGLT2-behandling.

Nu har denna diskussion velat uppmärksamma den ovanliga biverkningen eDKA men avslutningsvis vill panelen ändå betona att tillägg av SGLT2-hämmare under sina respektive indikationer i Kloka listan utgör ett välkommet tillskott i behandlingsarsenalen.

Indikationer för behandling med
SGLT2-hämmare enligt Kloka listan

SGLT2-hämmare finns sedan 2018 på Kloka listan. Nytt för i år är att de tas upp för indikation hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion och vid kronisk njursvikt med GFR <60 ml/min/1,73m2 som tillägg till RAAS-blockad redan vid albuminuri >3 mg/mmol (mikroalbuminuri).

 

Vid diabetes typ 2 rekommenderas, liksom tidigare, levnadsvaneförändringar och metformin i första hand. Dapagliflozin (Forxiga 10 mg) eller empagliflozin (Jardiance 10 mg) rekommenderas som steg 2 vid nedsatt njurfunktion, aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller hjärtsvikt. Behandlingen kan inledas ända ner till eGFR 20 ml/min.

 

Vid diabetes mellitus typ 2 med övervikt och fetma rekommenderas i första hand GLP-1-analoger och i andra hand SGLT2-hämmare.

Sara Hallander

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad