Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd MINI för diagnostik av depression

Publicerat 2018-04-05

Sju av tio personer med psykiska besvär söker hjälp i primärvården. När anamnes och somatisk status finns på plats är nästa steg att använda diagnosverktyget MINI.

Sandra af Winklerfelt Hammarberg om diagnostisering av depression. Foto Kari Kohvakka.

Med vår kliniska blick missar vi varannan depression om vi inte använder strukturerad diagnostik, sa Sandra af Winklerfelt Hammarberg, allmänläkare och chef vid Liljeholmens vårdcentral.

Problemet är att patienter i primärvården har otydliga symtom eller andra sjukdomar som stress eller utmattning, värk, oro eller trötthet. Även sorg och ensamhet kan vara svår att skilja från depression.

– Äldre män tillhör en riskgrupp för depression och bör uppmärksammas mer.
Formuläret PHQ9 går snabbt att genomföra och är i vissa fall tillräckligt för att ställa diagnos depression. Däremot ska MADRS inte användas för diagnos, utan enbart som en skattning av depressionens allvarlighetsgrad. MINI är det verktyg som rekommenderas i första hand.

– Det tar lite tid att genomföra men om ni inte gör det tappar ni ännu mer tid. Vi kan hjälpa patienten om vi vet vad det är vi behandlar.

Behandlingsmålet vid depression är fullständig remission. På Kloka Listan rekommenderas läkemedlen escitalopram och sertralin i första hand. Strategin är att optimera dosen under de två första behandlingsveckorna. Vid utebliven effekt eller besvärliga biverkningar kan man i vecka fyra byta till ett annat läkemedel. Om inte heller det ger tillräcklig respons kan ett läkemedel med annan verkningsmekanism läggas till.

– Många antidepressiva läkemedel har en placeboeffekt, det är bra, underskatta inte den, sa Mussie Msghina, överläkare Psykiatri Sydväst och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad