Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Opioidtrender i Sverige

Publicerat 2018-04-05

I medierna har det under senare år talats mycket om opioidepidemier och att den legala försäljningen av opioider i framför allt USA har ökat markant. Samtidigt som den illegala användningen också har ökat, med fler opioidrelaterade dödsfall som följd. I Sverige ser inte trenden likadan ut när det gäller den legala försäljningen men antalet narkotikarelaterade dödsfall har ökat även i Sverige.

Graf över opioidanvändning i Sverige

Antal patienter per tusen invånare som under ett år minst en gång hämtat ut en opioid på apotek har i stort sett inte förändrats under åren 2006 till 2016 i riket. Det har legat på omkring 77–80 patienter per 1 000 invånare*. Däremot har förskjutningar skett mellan läkemedel.

För oxikodon har antal patienter/1 000 invånare ökat i nästan alla landsting i Sverige de senaste fem åren, samtidigt som antal patienter som hämtat ut kodein + paracetamol har minskat under samma period. Detta oavsett om kodein + paracetamol rekommenderas på de olika landstingens rekommendationslistor.

Trenden för morfin har varit relativt konstant medan den för tramadol varit nedåtgående de senaste fem åren, räknat på antal patienter/1 000 invånare. Samtidigt har den definierade dygnsdosen (DDD) per behandlad individ generellt minskat för opioiderna, med undantag för tramadol.

Det har varit mycket diskussioner kring de så kallade svaga opioiderna kodein och tramadol på senare tid eftersom doseffekten är svår att förutspå. Många experter är oense om de svaga opioidernas plats i terapin och detta kan vara en förklaring till den nedåtgående trenden för dessa läkemedel.

De opioder som varit vanligast förekommande bland dödsfall med läkemedels- eller narkotikaförgiftning som underliggande dödsorsak är metadon, fentanyl, tramadol och buprenorfin.

Tramadol eftertraktat

Tramadol är den vanligaste opioiden i missbrukskretsar enligt en uppskattning från Polisen år 2015. Det är också den substans som det görs överlägset störst beslag av enligt Tullverket. Under 2016 gjordes beslag av 716 000 tabletter/kapslar av tramadol. I november 2017 kom det rapporter om att även beslagen av kodein ökar, även om det handlar om mycket färre tabletter än tramadol.

Alla opioider kan vara beroendeframkallande. Det är svårt att säga något om skillnaden i risk för de olika substanserna, eftersom direkt jämförande studier saknas. Klinisk erfarenhet tyder dock på att det är högre beroenderisk för oxikodon än för morfin. Tramadol verkar ge värre abstinens än till exempel morfin. Generellt gäller att försiktighet ska ske vid förskrivning av alla opioider. En riskbedömning av beroende och problematiskt bruk ska alltid göras före insättning.

Vid all opioidbehandling, inklusive kodein, är det viktigt med en behandlingsplan. All läkemedelsbehandling av smärta ska utvärderas kontinuerligt och omprövas om målet inte uppnås. Läkemedel utan effekt ska sättas ut. Ansvaret för behandlingen ligger hos den läkare som sätter in den och det gäller tills behandlingen avslutats eller tills att ansvaret, inklusive behandlingsplanen, har övertagits av en kollega.

* Antal patienter definieras som antal individer som under ett år minst en gång hämtat ut ett läkemedel på apotek. Det är inte likställt med antal patienter som kontinuerligt använder läkemedlet. Antal patienter på ett år överskattar således antal patienter som just idag använder ett visst läkemedel. Källa: Socialstyrelsen.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad