Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Det finns knappast några riktade vaccinationsstudier mot målgruppen mest sjuka äldre. Det finns ändå, via större studier, vetenskapligt underlag för att ju äldre människor är desto sämre är vaccinationssvaret (oftast mätt som antikroppar), även om individuella skillnader alltid förekommer.

Många infektionssjukdomar drabbar äldre med underliggande sjukdomar mycket hårdare med ökad morbiditet såväl som mortalitet som följd. Ett återkommande exempel på det är säsongsinfluensan, pneumokockinfektioner samt TBE. Därför finns det särskilda skäl att vaccinera de mest sjuka äldre och i vissa fall även med ett annorlunda vaccinschema för att optimera vaccinationssvaret. Det finns inga hållpunkter för ökad andel vaccinationsbiverkningar hos sjuka äldre.

Sammanfattningsvis är vinsterna med att vaccinera äldre större än farhågan att vaccinationssvaret är sämre. Även en mindre effekt kan göra sjukdomen lindrigare eller förebygga vård på sjukhus.

Följande vacciner är särskilt aktuella

Influensavaccin
Influensavaccin: påfyllnadsdos varje år från 65 års ålder.

Pneumokockvaccin
Från 65 års ålder rekommenderas en dos pneumokockvaccin (kolhydratvaccin Pneumovax).
Vid vissa immunsuppressiva sjukdomar rekommenderas även pneumokockkonjugatvaccin (Prevenar 13).
Upprepade vaccinationer rekommenderas inte för personer som är immunkompetenta, utan enbart för dem som också rekommenderas konjugatvaccin.

TBE-vaccin
När vaccinering påbörjas efter 50 års ålder ska grundvaccinationen innehålla en extra dos.

Bältrosvaccin
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer rekommenderar i första hand detta vaccin till dem som fyllt 65 år och först efter individuell bedömning.

Stelkrampsvaccin
Varje år inträffar några fall av stelkramp i Sverige. Personer som är födda efter 1960 är i regel grundvaccinerade mot stelkramp, liksom män födda innan dess som genomfört värnpliktstjänstgöring. Det gör att det framför allt äldre kvinnor som riskerar att vara helt oskyddade. Äldre personer bör därför tillfrågas om sitt stelkrampsskydd och erbjudas grundvaccination om de helt saknar skydd. Grundvaccinerade personer ska erbjudas en boosterdos om det gått mer än 20 år sedan föregående dos.

Källa

Vårdgivarguiden. Influensa- och pneumokockvaccination

Vårdgivarguiden. TBE-vaccination

Vårdgivarguiden. Nya rekommendationer gällande TBE-vaccination. Nyhet 2018-02-27

Janusinfo. Vägledning för användning av Zostavax – vaccin mot bältros

Vårdgivarguiden. Stelkrampsvaccination

Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Senast ändrad 2018-09-19