Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Inledning

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ) riktar sig till läkare och sjuksköterskor som behandlar multisjuka och sköra äldre patienter, oavsett vårdform och huvudman. Kognitiv svikt är vanligt i den här patientgruppen, liksom symtom som associeras med ”skörhet”. Vid skattning av skörhet med hjälp av Clinical Frailty Scale (CFS) avses patienter på steg 5 eller mer.

Rekommendationerna ger stöd kring frågor om hur läkemedels­behandlingen kan initieras, justeras och avslutas. Fokus är framför allt att lindra symtom, öka livskvaliteten och minska risken för biverkningar.

Läkemedelsrelaterade problem orsakar nära var tionde slutenvårdsinläggning hos patienter >75 år. Det finns flera orsaker till detta. Med ökande ålder och sjuklighet förändras farmakokinetik och farmakodynamik vilket kan medföra ett minskat dosbehov. Det är viktigt att ta ställning till om dosen kan reduceras med bibehållen effekt och minskad risk för biverkningar. Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, sköra, mycket gamla patienterna är ofta ­begränsat. Vårdprogram för vanliga sjukdomar kan därför vara svåra eller olämpliga att tillämpa på denna patientgrupp. Läke­medelsbehandlingen måste i stället anpassas efter individuella förutsättningar och uppskattad nytta för patienten. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras regelbundet enligt Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Region Stockholm.

Både läkemedel som har symtomlindrande effekt och läkemedel med effekt på överlevnad kan vara viktiga för denna patientgrupp. För sköra och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör dock symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

Många gånger kan icke-farmakologisk behandling vara ett ­alternativ eller komplement till läkemedel.

Omvårdnad gör skillnad – Icke farmakologiska åtgärder vid ­vanligt förekommande symtom hos sköra äldre » Pdf, 6.1 MB.

Senast ändrad