Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Vaccinationer

Vad bör behandlas

Det finns begränsat antal riktade vaccinationsstudier mot målgruppen mest sjuka äldre. Det finns ändå vetenskapligt underlag för att ju äldre människor är desto sämre är vaccinationssvaret (oftast mätt som antikroppar), även om individuella skillnader alltid förekommer.

Många infektionssjukdomar drabbar äldre med underliggande sjukdomar mycket hårdare med ökad morbiditet och mortalitet som följd. Återkommande exempel är säsongsinfluensan, pneumokockinfektioner, RS-virus, bältros samt TBE. Därför finns det särskilda skäl att vaccinera de mest sjuka äldre och i vissa fall rekommenderas ett förstärkt vaccinschema för att optimera vaccinationssvaret. Det finns inga hållpunkter för ökad andel vaccinationsbiverkningar hos sjuka äldre.

Sammanfattningsvis är vinsterna med att vaccinera äldre större än farhågan att vaccinationssvaret är sämre. Även en mindre effekt kan göra sjukdomen lindrigare eller förebygga vård på sjukhus.

Följande vacciner är särskilt aktuella

Influensavaccin
Influensavaccin: påfyllnadsdos varje år från 65 års ålder. Boende på SÄBO erbjuds högdos- eller adjuvanterat influensavaccin, vilket ger ett bättre immunsvar hos denna patientgrupp.

Pneumokockvaccin
För personer från 65 års ålder, som inte tillhör riskgrupp enligt nedan, rekommenderas en dos pneumokockvaccin vart 5:e år kolhydratvaccin (Pneumovax).

Personer som är medicinskt immunsupprimerade (till exempel organtransplanterade, kortison mer än 20 mg/dag), saknar mjälte har kroniskt liquorläckage, cystisk fibros eller cochleaimplantat har en mycket hög risk att drabbas av pneumokockinfektion. Denna grupp rekommenderas 20-valent pneumokockkonjugatvaccin (Prevenar 20) följt av kolhydratvaccin (Pneumovax) efter ett intervall om minst 2 månader.

Vaccination mot covid-19
Rekommendationerna förändras kontinuerligt. För aktuella rekommendationer se vardgivarguiden.

Följande vacciner ingår inte i läkemedelsförmånen utan bekostas av patienten

TBE-vaccin
När vaccination påbörjas efter 50 års ålder ska grundvaccinationen innehålla en extra dos.

Bältrosvaccin
Expertgruppen för vaccinationer i Region Stockholm rekommenderar för närvarande att Zostavax (levande försvagat vaccin) övervägs till dem som fyllt 65 år.

Shingrix, som är ett avdödat vaccin och därmed också kan ges till immunsupprimerade, rekommenderas på grund av bättre vaccineffekt hos äldre. Detta vaccin finns för närvarande (2023) endast att beställa med separat avtal med företaget. Alternativet är privat vaccinationsmottagning till egen kostnad. Utredning och hälsoekonomiska analyser pågår.

Stelkramp- och difterivaccin
Det är framför allt äldre kvinnor som riskerar att vara helt oskyddade. Äldre personer bör tillfrågas om sitt stelkramps- och difteriskydd eller deltagande i vaccinationsprogram som startade på 1950-talet och erbjudas grundvaccination med tre doser om de helt saknar skydd.

Grundvaccinerade personer ska erbjudas en boosterdos om det gått mer än 20 år sedan föregående dos. Det finns inga monovalenta stelkramp- eller difterivacciner.

RS-virusvaccin
Under 2023 har två olika inaktiverade vacciner godkänts för personer över 60 år. RS-virusvaccin rekommenderas till äldre över 75 år och till personer med underliggande sjukdomar över 60 års ålder. Vaccinet ges i en dos och behovet av boosterdos är inte fastställt.

Senast ändrad