Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Lipidsänkande behandling vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Vad bör behandlas

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för reduktion av morbiditet och mortalitet med statinbehandling. Äldre skall generellt erbjudas behandling på samma indikation som yngre. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention. För denna patientkategori är nyttan av statinbehandling tveksam.

Studier av hjärt-kärlprevention med statiner som omfattar personer med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom upp till 80–85 års ålder talar för en likvärdig relativ riskreduktion och därmed större absolut riskreduktion hos äldre. Det finns också dokumentation för ezetimib hos individer 75 år eller äldre.

Äldre ska därför erbjudas behandling på samma indikation som yngre men indikationen ska värderas i relation till uppskattad biologisk ålder snarare än efter kronologisk ålder.

I en metaanalys av individer över 75 år med vaskulär sjukdom var statinbehandling med 1 mmol/L sänkning av LDL-kolesterol jämfört med kontroll associerat med en minskad risk för allvarliga hjärthändelser (RR=0,82; 99 procent KI 0,70–0,95). Meta-analysen ger stöd för statinbehandling av äldre med vaskulär sjukdom. Var en eventuell åldersgräns för behandling skulle kunna gå kan ej avgöras på gruppnivå.

De vanligaste biverkningarna av statiner är mag-tarmbesvär och muskelvärk. Hos äldre patienter finns en ökad risk för biverkningar framför allt vid polyfarmaci med risk för interaktioner, vid låg kroppsvikt, vid nedsatt lever- och njurfunktion och eventuellt även ökad känslighet för biverkningar på grund av generellt nedsatta organfunktioner.

Vilka läkemedel bör användas

Pågående biverkningsfri statinbehandling kan i regel fortsätta.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Statin i hög dosering kan behöva dosreduceras hos de mest sjuka äldre.

När kan behandling avslutas

Hos de mest sjuka äldre är nyttan av statinbehandling ej studerad. Vid biverkningar bör dosen reduceras eller preparatet sättas ut.

Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH Jr, Ritchie CS, Bull JH, Fairclough DL et al. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 May;175(5):691-700

Naci H, Ioannidis JP. How good is "evidence" from clinical studies of drug effects and why might such evidence fail in the prediction of the clinical utility of drugs? Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:169-89

Rosello X, Pocock SJ, Julian DG. Long-term use of cardiovascular drugs. Challenges for research and for patient care. J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 15;66(11):1273-85

Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):407-415

Ouchi Y, Sasaki J, Arai H, Yokote K, Harada K, Katayama Y, et al. Ezetimibe Lipid-Lowering Trial on Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease in 75 or Older (EWTOPIA 75): A Randomized, Controlled Trial. Circulation. 2019 Sep 17;140(12):992-1003

Senast ändrad