Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre (MSÄ)

Förstoppning

Vad bör behandlas

Förstoppning är vanligt hos äldre och inte minst inom palliativ vård. Den viktigaste principen är att obstipation inte ska leda till ett obehag och lidande.

Exempel på läkemedel/läkemedelsgrupper med stor risk för förstoppning är tvåvärt järn i tablettform, opioider, verapamil, klozapin och läkemedel med antikolinerga effekter.

Icke-farmakologisk behandling

Se till att patienten får i sig tillräckligt med vätska, dvs ett normalt vätskeintag. Det finns inget stöd för att ett överintag av vätska har en positiv effekt. Se över läkemedelsbehandling som kan orsaka förstoppning. Fysisk aktivitet efter förmåga.

Vilka läkemedel bör användas

I första hand
Osmotiskt verkande medel

Laktulos

Även för långtidsbruk. Färdig beredning i liten volym, lätt att svälja. Ger mer gasbildning än ovanstående alternativ.

Makrogol + elektrolyter (t.ex. Movicol, Laxiriva)

Även för långtidsbruk. Verksamt vid upplösning av fekalom. Lämplig för förebyggande som behandling i samband med opioidbehandling.

I andra hand
Bulkmedel
Sterkuliagummi (Inolaxol)

Ej vid opioidbehandling. Kan användas för långtidsbruk och tolereras då ofta väl. Kan användas även vid diarré genom att binda överflödig vätska i tarmen så att avföringen blir fastare.

Om patienten redan har välfungerande behandling med bulkmedel kan behandlingen fortsätta trots att det inte är förstahandsval vid nyinsättning.

Tilläggsbehandling vid behov

Peristaltikstimulerande läkemedel kan användas som tilläggsbehandling vid svårbehandlad obstipation.

Laurylsulfat (Microlax)

Natriumpicosulfat (t.ex. Cilaxoral, Laxoberal)

Se Opioidinducerad förstoppning.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

Risker med laxantiaterapi är bland annat elektrolytrubbningar. Dehydrering kan uppkomma.

Bulkmedel ska inte användas som laxermedel under behandling med opioider pga. risk för ileus.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Utvärdera alltid effekten av laxantia och ändra/avsluta behandlingen om utebliven effekt eller biverkningar.

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Gallegos-Orozco JF, Foxx-Orenstein AE, Sterler SM, Stoa JM. Chronic constipation in the elderly. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):18-25

Senast ändrad