Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)

Vulvovaginal atrofi

Vad bör behandlas

Ungefär hälften av alla postmenopausala kvinnor har symtom på vulvovaginal atrofi i form av torrhetskänsla, sveda, irritation, klåda och samlagssmärta. Andra symtom på östrogenbrist i underlivet kan vara urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Dessa symtom tilltar ofta med åldern.

Icke-farmakologisk behandling

Hormonfri vaginalgel kan ha viss symtomlindrande effekt men bygger inte upp slemhinnan och motverkar inte lokala infektioner.

Vilka läkemedel bör användas

Lokalt applicerat östrogen är en mycket effektiv behandling vid vulvovaginal atrofi och kan erbjudas alla kvinnor då det inte finns någon absolut kontraindikation mot lokal östrogenbehandling. För lokal östrogenbehandling finns både estradiol (till exempel Oestring, Vagifem) och estriol (till exempel Ovesterin). Samtliga preparat har visat god effekt vid symtom på vulvovaginal atrofi jämfört med placebo. Effekten är dosberoende och estradiolpreparat är mer potenta än estriolpreparat, särskilt när det gäller urogenital slemhinna. Lokal östrogenbehandling ökar inte risken för vare sig bröstcancer eller livmodercancer och gestagentillägg är därför inte nödvändigt.

Torra slemhinnor i underlivet är ett vanligt symtom vid såväl cytostatikabehandling som antiöstrogen behandling för bröstcancer. Det har rapporterats drabba upp till 50 procent av alla kvinnor med bröstcancerbehandling. Torra slemhinnor ger urinvägsproblem, samlagssmärta och har en negativ effekt på livskvaliteten. Kvinnor som står på aromatashämmare och GnRH-analoger drabbas i större utsträckning av torra slemhinnor jämfört med dem som får tamoxifen.

Kvinnor med pågående behandling med aromatashämmare efter bröstcancer bör i första hand rekommenderas behandling med östrogenfria preparat. Vid utebliven effekt kan lågpotenta lokala estriolpreparat erbjudas, i första hand vaginalgel estriol 50 mikrogram/g. Lokala estradiolpreparat bör undvikas. Däremot kan kvinnor med pågående tamoxifenbehandling efter bröstcancer med utebliven effekt efter vaginal estriolbehandling erbjudas lokala estradiolpreparat.

Vid behandling med vaginaltablett, kräm och vagitorium rekommenderas daglig applikation under de första två veckorna och därefter två gånger i veckan som underhållsbehandling eller oftare om så behövs. Vaginalringen byts var tredje månad. Vissa kvinnor och särskilt äldre kan behöva hjälp att sätta in ringen, framför allt första gången. De olika beredningarna kan ha praktisk betydelse. Vidare kan kostnaden spela roll då tex vaginaltabletten inte ingår i läkemedelsförmånen.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Generellt rekommenderas inte systemisk östrogenbehandling vid symtom på vulvovaginal atrofi då sådan behandling inte är lika effektiv som lokal behandling. Vidare kan systemisk behandling till och med öka incidensen av stressinkontinens och öka risken för endometriehyperplasi och endometriecancer.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Behandlingen bör pågå så länge effekt önskas och kan rekommenderas livet ut såvida det inte finns kontraindikation. När man avslutar behandlingen försvinner effekten snabbt.

Cody JD, Jacobs ML, Richardson K, Moehrer B, Hextall A. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD001405

Dueñas-Garcia OF, Sullivan G, Hall CD, Flynn MK, OʼDell K. Pharmacological Agents to Decrease New Episodes of Recurrent Lower Urinary Tract Infections in Postmenopausal Women. A Systematic Review. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2016 Mar-Apr;22(2):63-9

Hirschberg AL, Sánchez-Rovira P, Presa-Lorite J, Campos-Delgado M, Gil-Gil M, Lidbrink E, et al. Efficacy and safety of ultra-low dose 0.005% estriol vaginal gel for the treatment of vulvovaginal atrophy in postmenopausal women with early breast cancer treated with nonsteroidal aromatase inhibitors: a phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Menopause. 2020 May;27(5):526-534

Le Ray I, Dell'Aniello S, Bonnetain F, Azoulay L, Suissa S. Local estrogen therapy and risk of breast cancer recurrence among hormone-treated patients: a nested case-control study. Breast Cancer Res Treat. 2012;135(2):603-9

Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 aug 8

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Arbets- och referensgrupp (ARG) för vulvasjukdomar. Vulvovaginala sjukdomar. Rapport nr 71, 2013

Couzi RJ, Helzlsouer KJ, Fetting JH. Prevalence of menopausal symptoms among women with a history of breast cancer and attitudes toward estrogen replacement therapy. J Clin Oncol. 1995 Nov;13(11):2737-44

Fallowfield L, Cella D, Cuzick J, Francis S, Locker G, Howell A. Quality of life of postmenopausal women in the Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination (ATAC) Adjuvant Breast Cancer Trial. J Clin Oncol. 2004 Nov 1;22(21):4261-71

Senast ändrad