Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)

Syrarelaterad sjukdom/symtom i matstrupe och magsäck

Vad bör behandlas

Indikationer för behandling med protonpumpshämmare (PPI) är magsår, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) samt profylax mot magsårsblödning hos riskpatienter, till exempel multisjuka patienter med fler än ett läkemedel som kan ge ökad blödningsrisk. Vid ulcussjukdom och samtidig infektion med Helicobacter pylori ska alltid eradikering genomföras. Profylax med PPI vid långtidsbehandling med ASA eller COX-hämmare bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom. Kortisonbehandling ensamt motiverar inte profylax.

Icke-farmakologisk behandling

Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Höj huvudändan under sömn.

Vilka läkemedel bör användas

Protonpumpshämmare, PPI, är förstahandsmedel.

Omeprazol
20 mg en gång per dag räcker i de flesta fall.

Ulcus
Eradikera alltid vid HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus. Samma preparat och behandlingstider som för yngre vuxna.

GERD
Symtomatisk gastroesofageal refluxsjukdom bör inledas med vid behovsbehandling (on demand) och om detta inte räcker behandlas med den lägsta underhållsdos av PPI som ger god symtomkontroll.

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

H2-receptorantagonist bör undvikas hos äldre på grund av risk för konfusion. Beakta risken för interaktioner mellan PPI och flera läkemedel.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  • Ompröva långtidsbehandling (>2 månader) med PPI regelbundet. Vid långvarig behandling med PPI finns en viss, om än svag, riskökning för tarminfektion, osteoporos och pneumoni.
  • Om ingen av ovanstående indikationer föreligger, ska behandlingen avslutas.
  • Eventuella utsättningsförsök görs under noggrann uppföljning.

Rebound är ett fenomen som beror på en tillfällig och övergående ökad bildning av magsyra efter syrahämmande behandling. Symtom på rebound kan misstolkas som återkomst av grundsjukdomen.

Steroidbehandling motiverar inte ulkusprofylax med protonpumpshämmare

Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom

Biverkningar vid behandling med protonpumpshämmare

Janusinfo. Janusmed interaktioner

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Dyspepsi och reflux – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2007

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Blödande magsår – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2011

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Madanick RD. Proton pump inhibitor side effects and drug interactions: Much ado about nothing? Cleve Clin J Med. 2011 Jan;78(1):39-49

Senast ändrad